2018

Alessandra Romeo

Arquitecta, arquitecta paisatgista, artista i ésser humà

Sicília (Itàlia)

Del 5 al 12 d’abril de 2018

Biografia —

www.gapstudio.eu

Alessandra Romeo és arquitecta i arquitecta paisatgista, doctora en Arquitectura del Paisatge a la Universitat Mediterrània de Reggio Calabria. Va treballar a Bet Figueras Studio de Barcelona. Ha estat professora visitant a Penn Design a Filadèlfia (Estats Units), ha col·laborat amb l’Observatori del Paisatge de Catalunya per a un projecte pilot europeu per ensenyar la cultura del paisatge a les escoles de primària. És sòcia fundadora de GAP Studio a Sicília, el principal interès del seu treball és el disseny i l’educació del paisatge. El seu interès i la seva recerca se centren en la percepció del paisatge (urbà o natural) que els nens tenen, intentant experimentar una àrea educativa específica per a la cultura infantil del paisatge i situar-la en relació associativa amb altres temes i disciplines —art, geografia, historia— i subratllant el potencial del projecte efímer com a instrument educatiu.

Projecte —

Després de l’experiència d’“Olot imaginari”, un taller sobre espai urbà dut a terme a l’Escola Pia d’Olot, el meu treball amb nens començarà a comprovar quina part de la nostra experiència els deixava en termes de sentiments i pensaments. El meu propòsit és definir un espai educatiu específic per a la cultura infantil del paisatge i situar-lo en una relació associativa amb altres temes i disciplines, com ara la història, la geografia, l’art o la literatura. L’objectiu és establir una metodologia per ensenyar una cultura de paisatge accessible als nens, pensant, dissenyant i fent paisatge, perquè el paisatge, com a subjecte, té una capacitat associativa màxima i aquest tipus d’experiència directa té un gran potencial educatiu.

2018

Alessandra Romeo

Architect, Landscape Architect, Artist and Human Being

Sicily (Italy)

From April 5 to April 12, 2018

Biography —

www.gapstudio.eu

Alessandra Romeo is an Architect and Landscape Architect – PhD in Landscape Architecture at the University Mediterranean of Reggio Calabria. She worked at Bet Figueras Studio in Barcelona. She has been visiting scholar at Penn Design in Philadelphia (USA), she has collaborated with the Landscape Observatory of Catalunya for an european pilot project to teach Landscape Culture at the primary schools. She is the founder partner of GAP Studio in Sicily, the major interest of her work is landscape design and education. Her interest and research are focused on the perception of the landscape (urban or natural) children have, trying to experiment a specific educational area for the children’s culture of landscape and place it in associative relationship with other subjects and disciplines —art, geography, history— and underlining the potential of the ephemeral project as an educational instrument.  

Project —

After the experience of “Olot imaginari”, a workshop about urban space made at Escola Pia in Olot, my work with children will proceed to check what about our experience together left them in term of feeling and thoughts. My purpose is to define a specific educational area for a children’s culture of Landscape and place it in an associative relationship with other subjects and disciplines, such as history, geography, art, literature. The aim is to set a methodology to teach a culture of Landscape accessible to children, by “thinking, designing and doing landscape” because Landscape, as a subject, has a maximum associative capacity and this kind of direct experience has a great educational potential.