2019

Alessandro Panconesi

Professora d’universitat

Roma (Itàlia)

Febrer 2019

Biografia —

Web

Alessandro Panconesi és professora titular d’Informàtica a Sapienza, Universitat de Roma. Té un doctorat en Ciències de la Computació de la Universitat de Cornell. La seva principal àrea d’investigació és l’estudi dels algoritmes. Per la seva investigació ha rebut diversos premis internacionals, incloent el ACM Danny Lewin Award, dos Google Focused Awards, i premis de la facultat d’IBM Research i Yahoo! Research.

Projecte —

Nosaltres (Gerardo Schneider, Devdatt Dubhashi i jo) estem escrivint un llibre de ciència popular sobre el llegat d’Alan Turing, el pare de la informàtica. El Premi Turing és un premi anual per reconèixer els èxits dels informàtics, i en el nostre llibre expliquem algunes idees centrals de la informàtica que donen forma al món actual i com es van desenvolupar a partir de les idees de Turing i dels guanyadors dels premis Turing.

A causa del nostres compromisos professionals diaris no hem pogut reunir-nos per treballar junts en el projecte. Faber ens donarà l’oportunitat única de reunir-nos per treballar d’una manera tranquil·la i dedicada cap a la finalització del llibre.

2019

Alessandro Panconesi

University professor 

Rome (Italy)

February 2019

Biography —

Website

Alessandro Panconesi is Full Professor of Computer Science at Sapienza, University of Rome. He holds a PhD in Computer Science from Cornell University. His main research area is the study of algorithms. For his research he has received several international awards, including the ACM Danny Lewin Award, two Google Focused Awards, and faculty awards from IBM Research and Yahoo! Research. 

Project —

We (Gerardo Schneider, Devdatt Dubhashi and I) are writing a popular science book on the legacy of Alan Turing, the father of Computer Science. The Turing Award is an annual award to recognize the achievements of computer scientists, and in our book we explain some central ideas of computer science shaping the world today and how they developed from ideas of Turing and the Turing prize winners. 

Due to our daily professional commitments we have not been able to meet to work together in the project. Faber will provide us with the unique opportunity to meet to work in an undisturbed and dedicated manner towards completion of the book.