2017

Allan Cameron

Escriptor, traductor, editor

Escòcia

Del 29 de gener al 9 de febrer del 2017

Biografia —

Allan Cameron ha escrit dues novel·les, The Golden Menagerie i The Berlusconi Bonus, i un llibre de no-ficció, In Praise of the Garrulous. A més, ha escrit dos llibres de contes, Can the Gods Cry? i On the Heroism of Mortals. D’altra banda, ha traduït 24 llibres escrits en italià i les seves dues col·leccions de poesia, Presbyopia i A Barrel of Dried Leaves.

L’any 2008 Cameron va obrir una nova editorial anomenada Vagabond Voices. Una de les raons de la nova editorial era augmentar el nombre d’obres literàries traduïdes en anglès.

Projecte —

A Faber intentaré establir contacte amb editors i escriptors catalans: Vagabond Voices és una editorial amb seu a Glasgow (Escòcia) i publica novel·les traduïdes, novel·les escrites originalment en anglès, treballs de polèmica política, poesia i obres de teatre. A part de les novel·les traduïdes, la majoria dels autors són residents a Escòcia, i estem, per tant, molt involucrats en el debat sobre la independència i el manteniment de les nostres llengües. Aquesta és una de les raons per buscar vincles amb editors i escriptors catalans, i amb la cultura catalana.

D’altra banda, treballaré en la meva novel·la, Cinico. Travels with a Good Professor at the time of the Scottish Referendum.

2017

Allan Cameron

Writer, translator, publisher

Scotland

29 January to 9 February 2017

Biography —

Allan Cameron has written two novels, The Golden Menagerie and The Berlusconi Bonus, and one non-fiction book, In Praise of the Garrulous. Also, he has written two collections of short stories, Can the Gods Cry? and On the Heroism of Mortals. On the other hand, he has translated 24 books from Italian, and his two collections of poetry, Presbyopia and A Barrel of Dried Leaves.

In 2008 he set up a new publishing house called Vagabond Voices. One of the reasons for the new publishing house was to increase the number of translated literary works in English.

Project —

At Faber I will try to link up with Catalan publishers and writers: Vagabond Voices is a publisher based in Glasgow (Scotland) and publishes translated novels, novels originally written in English, political polemics, poetry and plays. Apart from the translated novels, most of the authors are resident in Scotland, and we are therefore very much involved in the debate around independence and the maintenance of our languages. This is one of the reasons for seeking links with Catalan publishers and writers, and more widely with Catalan culture.

On the other hand, I would like to work on my novel, Cinico. Travels with a Good Professor at the time of the Scottish Referendum.