2017

Bernat Ruiz Domènech

Dissenyador, assessor de comunicació i professor

Catalunya

Del 7 a l’11 de febrer de 2017

Biografia —

Ha treballat com a dissenyador industrial i d’interiors, director creatiu per l’agència de publicitat Sintagma, editor de publicacions corporatives a Abertis Infraestructuras SA (2008-2014), professor del Màster en Edició Digital de IPECC a la Universidad de Alcalá (2013-2014).
Actualment és professor internacional al Magister de Edición de la Universidad Diego Portales (Santiago de Xile), professor de l’Escola de Llibreria de Barcelona i també és coordinador del projecte Hieronymus. Una part important de la seva activitat professional és l’assessorament en comunicació a institucions i petites empreses. També participa habitualment com a formador, ponent i moderador en diferents esdeveniments relacionats amb el llibre digital i la indústria editorial. Col·labora assíduament amb Núvol, diari digital cultural català i amb altres publicacions culturals.

Projecte —

El projecte Hieronymus, anàlisi per a la reconversió del món del llibre, és una iniciativa impulsada pel Gremi de Llibreters de Catalunya i l’Escola de Llibreria i la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, que té com a objectiu analitzar el sector del llibre a Catalunya i contribuir a la seva reconversió industrial i comercial.
Totes les potències editorials del món –i Catalunya n’és una– s’estan reconvertint industrialment i comercialment. La cultura catalana no és una cultura de grans magnituds però el nostre accés al mercat en castellà ens dóna una oportunitat de créixer i competir, com a potència editorial, en escala industrial i comercial.

2017

Bernat Ruiz Domènech

Designer, communication adviser and professor

Catalonia

7 to 11 February 2017

Biography —

He has worked as an industrial designer and interior designer, creative director for the advertising agency Sintagma, editor of corporate publications Abertis Infraestructuras SA (2008-2014), professor of Master in Digital Edition IPECC at the University of Alcalá (2013 -2014).
He is currently an international professor of Master Edition at Diego Portales University (Santiago de Chile), professor of Escola de Llibreria de Barcelona and also the coordinator of Hieronymus project.
An important part of his professional activity is advising in communication to institutions and small businesses.
He regularly participates as a trainer, speaker and moderator in different events related to the digital book and publishing industry. He frequently collaborates with Núvol, Catalan digital cultural magazine and other cultural publications.

Project —

The project Hieronymus, analysis for the conversion of the book world, is an initiative promoted by the Guild of Booksellers of Catalonia and the School of Library and School of Library and Information(Universitat de Barcelona), ​​which has the aim of analyzing the book sector in Catalonia and contribute to its commercial and industrial restructuring.
All publishing world powers –and Catalonia is one– are being converted commercially and industrially.
Catalan culture is not a culture of large quantities but our market access in Spanish gives us an opportunity to grow and compete as publishing power, industrial and commercial scale.