2019

Bethany Rex

Becària de recerca

Londres (Regne Unit)

Del 23 de setembre al 4 d’octubre de 2019

Biografia —

Bethany és becària de recerca a la Universitat de les Arts de Londres i començarà a treballar a la Universitat de Warwick a finals de 2019 com a becària de Leverhulme Early Career Fellowship. Bethany té una formació interdisciplinària que creua els estudis de museus i patrimoni i la política cultural, i el seu principal interès és explorar el canvi organitzatiu en les organitzacions artístiques i culturals finançades per l’Estat, en particular els museus del govern local, des de la introducció de les polítiques d’austeritat després de la crisi financera de 2008. Ha publicat sobre una sèrie de temes, entre els quals s’inclouen la forma en què es prenen les decisions sobre el finançament dels museus i els valors i supòsits que sustenten aquestes decisions, així com la gestió de les múltiples demandes de les organitzacions artístiques impulsades per la missió.

Projecte —

Durant la meva residència a Faber tinc ganes de conèixer la cultura i el paisatge d’Olot, així com de conèixer el pensament que hi ha darrere de la política cultural a Catalunya. Aprofitaré el temps i l’espai que m’ofereix la Residència per acabar d’escriure un article en el qual he estat treballant durant un temps. L’article es basa en la meva recerca doctoral sobre un procés anomenat “transferència de béns de la comunitat” que ha guanyat popularitat entre les autoritats locals del Regne Unit en la seva recerca de formes de mantenir oberts els museus en circumstàncies financeres difícils. També espero aprendre sobre el desenvolupament de les institucions culturals en altres contextos dels altres residents.

2019

Bethany Rex

Research Fellow

London (UK)

From September 23 to October 4, 2019

Biography —

Bethany is a Research Fellow at University of the Arts London and will take up a Leverhulme Early Career Fellowship at the University of Warwick in late 2019. Bethany has an interdisciplinary background crossing museum and heritage studies and cultural policy and her key interest is in exploring organisational change in state-funded arts and cultural organisations, particularly local government museums, since the introduction of austerity policies after the 2008 financial crisis. She has published on a range of topics including the way decisions are made about museum funding and the values and assumptions underpinning these choices and the management of multiple demands in mission-driven arts organisations.

Project —

During my Faber residency I am looking forward to experiencing the culture and landscape of Olot as well as learning about the thinking behind cultural policy in Catalonia. I am going to use the time and space offered by the Residency to finish writing an article that I have been working on for some time now. The article is based on my PhD research into a process called ‘community asset transfer’ which has gained popularity amongst local authorities in the UK as they look for ways to keep museums open in challenging financial circumstances. I also hope to learn about developments in cultural institutions in other contexts from the other residents.