2018

Claudia Frontino

Fotògrafa i periodista

Catalunya

Del 29 al 30 de setembre de 2018

Biografia —

Web personal

Llicenciada en Periodisme i especialitzada en fotoperiodisme, actualment combina la publicació de reportatges, com a freelance, amb la docència. Ha treballat a mitjans com El Periódico i Europa Press, i actualment col·labora amb l’Ara, Jornada, Diario.es i Píkara. Dins de SomAtents exerceix com a fotògrafa i imparteix tallers, cursos i xerrades. Està treballant en projectes de fotografia i periodisme social i amb visió de gènere, i anteriorment ha exposat en festivals com Revela-T, FineArt d’Igualada, Fòrum Fotogràfic de Can Basté i la galeria BCN Visions.

Projecte —

Amb un recorregut visual per l’obra de fotògrafes clàssiques i contemporànies i debats grupals, juntament amb Estefania Bedmar proposem reflexionar sobre l’important paper de les dones fotògrafes. Sovint invisibilitzades, les dones som un agent imprescindible dins de la història de la fotografia i volem despertar l’interès pel llegat que estem deixant i que sovint se’ns ha negat. Dins de la xerrada s’inclou el visionat de treballs fotogràfics, debat sobre l’estat actual del sector i un repàs a la història de la dona dins d’aquesta professió.

2018

Claudia Frontino

Journalist and Social Educator

Catalonia (Spain)

From September 29 to 30, 2018

Biography —

Personal Page

Graduated in Journalism and specialized in photojournalism, she currently combines the publication of reports, as a freelance journalist, with teaching. She has worked in media such as El Periódico and Europa Press, and currently collaborates with Ara newspaper, Jornada, Diario.es and Píkara. Within SomAtents she works as a photographer and gives workshops, courses and talks. She is working on social and gender-oriented photography and journalism projects, and has previously exhibited at festivals such as Revela-T, Igualada FineArt, Fòrum Fotogràfic de Can Basté and BCN Visiones gallery.

Project —

With a visual tour of the work of classic and contemporary photographers and group discussions, together with Estefania Bedmar, we propose to reflect on the important role of women photographers. Often invisible, women are an essential agent in the history of photography and we want to awaken interest in the legacy we are leaving behind, which has often been denied us. The talk includes the viewing of photographic works, debate on the current state of the sector and a review of the history of women in this profession.