2018

Cristina Garde

Periodista i doctoranda en Mitjans, Comunicació i Cultura

Catalunya

Maig 2018

Biografia —

Periodista i dissenyadora, actualment co-coordina el diari digital Social.cat. Ha treballat a El PaísEl PeriódicoNacióDigital i com a corresponsal a Brussel·les de l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Llicenciada en Periodisme (UAB) i en Arts i Disseny (Escola Massana-UAB), imparteix docència en el màster de Periodisme Digital i Comunicació de la UAB. És també membre fundadora del col·lectiu d’acció periodística SomAtents. Enllesteix una tesi sobre les noves pràctiques periodístiques i neoperiodismes.

Projecte —

Durant l’estada a la Faber aprofitaré per seguir aprofundint en l’escriptura de la meva tesi doctoral, que ja fa dos anys que m’hi dedico. Tracta del fenomen que jo anomeno neoperiodismes, és a dir, les noves pràctiques periodístiques no convencionals com una forma de combatre tant la crisi industrial dels mitjans i la pèrdua de credibilitat del periodisme com de plantejar què vol dir fer periodisme avui.

2018

Cristina Garde

Journalist and PhD researcher in Media, Communication and Culture

Catalonia

May 2018

Biography —

Journalist and designer. Current coordinator at Social.cat, has been working as journalist at El PaísEl Periódico, NacióDigital and as correspondent un Brussels for the ACN (News Catalan Agency). Graduated in Journalism and Arts and Design (UAB and Massana School), she teaches at Digital Communication and Journalism Master in the UAB and UOC (Catalan Open University). Founding member of SomAtents. She is writing a doctoral work about new journalistic non-conventional practices and new journalisms.

Project —

During my stay at the Faber I will use to continue deepening in the writing of my doctoral thesis, which I have been doing for two years now. It deals with the phenomenon that I call neoperiodisms, that is, the new non-conventional journalistic practices as a way of combating both the industrial crisis of the media and the loss of credibility of journalism and of considering what journalism means today.