2019

Devdatt Dubhashi

Professor d’universitat

Göteborg (Suècia)

Febrer 2019

Biografia —

Web

Devdatt Dubhashi és professora titular de Ciències de la Computació a la Universitat de Chalmers, Suècia. Té un doctorat en Ciències de la Computació de la Universitat de Cornell. La seva principal àrea d’investigació són els algoritmes i l’aprenentatge automàtic. S’ha exercit com a expert extern de l’OCDE en innovació basada en dades i ha dirigit diversos projectes nacionals i internacionals en aprenentatge automàtic i àrees relacionades.

Projecte —

Nosaltres (Gerardo Schneider, Alessandro Panconesi i jo) estem escrivint un llibre de ciència popular sobre el llegat d’Alan Turing, el pare de la informàtica. El Premi Turing és un premi anual per reconèixer els èxits dels informàtics, i en el nostre llibre expliquem algunes idees centrals de la informàtica que donen forma al món actual i com es van desenvolupar a partir de les idees de Turing i dels guanyadors dels premis Turing.

A causa del nostres compromisos professionals diaris no hem pogut reunir-nos per treballar junts en el projecte. Faber ens donarà l’oportunitat única de reunir-nos per treballar d’una manera tranquil·la i dedicada cap a la finalització del llibre.

2019

Devdatt Dubhashi

University professor 

Gothenburg (Sweden)

February 2019

Biography —

Website

Devdatt Dubhashi is Full Professor of Computer Science at Chalmers University Sweden. He holds a PhD in Computer Science from Cornell University. His main research area is algorithms and machine learning. He has served as an external expert to the OECD on Data Driven innovation and has led several national and international projects in machine learning and related areas.

Project —

We (Gerardo Schneider, Alessandro Panconesi and I) are writing a popular science book on the legacy of Alan Turing, the father of Computer Science. The Turing Award is an annual award to recognize the achievements of computer scientists, and in our book we explain some central ideas of computer science shaping the world today and how they developed from ideas of Turing and the Turing prize winners. 

Due to our daily professional commitments we have not been able to meet to work together in the project. Faber will provide us with the unique opportunity to meet to work in an undisturbed and dedicated manner towards completion of the book.