2019

Diana Branduse

Professor Adjunt d’Institucions Polítiques al Col·legi Universitari de Leiden a l’Haia

La Haia, (Països Baixos)

Del 27 de març al 5 d’abril de 2019

Biografia —

Diana Branduse és una politòloga que actualment treballa al programa d’arts liberals de la Universitat de Leiden, als Països Baixos. El seu treball se centra en el disseny institucional i en la forma en què les regles polítiques o socials que donen forma als incentius humans i al comportament també impacten una àmplia gamma de resultats, des de la corrupció política fins a la immigració o l’estat de dret. La seva fascinació pel món polític es remunta a la seva infància a Romania, als anys 90, i a l’experiència de primera mà l’impacte de la transició democràtica en la vida de la gent corrent.

A més del seu entusiasme per les institucions polítiques, per ella és un gran plaer ensenyar als estudiants universitaris. Sempre està disposada a intercanviar idees sobre mètodes d’ensenyament i innovació o a experimentar amb diferents formes de comunicar el coneixement.

Projecte —

Durant la meva estada a Faber, m’agradaria centrar-me en un projecte que acabo d’iniciar relacionat amb l’estat de dret, els partits i les legislatures a Europa central i oriental. Més concretament, em centraré en el paper de certs factors institucionals (tant formals com informals) en la conformació de les demandes d’autodeterminació entre la minoria ètnicament hongaresa a Romania durant la transició postcomunista a la democràcia. Això inclou un enfocament en la representació d’aquestes demandes a través del marc institucional polític i dels partits polítics pertinents.

2019

Diana Branduse

Assistant Professor of Political Institutions at Leiden University College in the Hague

The Hague (The Netherlands)

From March 27 to April 5, 2019

Biography —

Diana is a political scientist currently based at the liberal-arts program of Leiden University in the Netherlands. Her work focuses on institutional design and the way in which the political or social rules that shape human incentives and behavior also impact a whole range of outcomes from political corruption to immigration or rule of law. Her fascination with the political world goes back to her growing up in Romania in the 1990s and experiencing first-hand the impact of the democratic transition on the lives of ordinary people.

In addition to her enthusiasm about political institutions, Diana also finds great joy in teaching university students. She is always happy to exchange ideas on teaching methods and innovation or to experiment with different ways to communicate knowledge.

Project —

During my stay at Faber, I would like to focus on a newly started project related to rule of law, parties and legislatures in Central and Eastern Europe. More specifically, I will be focusing on the role of certain institutional factors (both formal and informal) in shaping the demands for self-determination among the ethnically Hungarian minority in Romania during the post-communist transition to democracy.  This includes a focus on the representation of these demands through the political institutional framework and the relevant political parties.