2018

Don Shafer

Locutor, estudiant, investigador

Vancouver (Canadà)

Del 23 de setembre al 3 d’octubre de 2018

Biografia —

Web personal

Don és un veterà locutor, estudiant i consultor del Hamilton Media Group. Està compromès a fer servir tot el que ve amb una carrera en els mitjans de comunicació, així com el que està aprenent a la Universitat Simon Fraser mentre completa la seva mestria per ajudar a aconseguir un canvi social positiu.

Li interessa la relació entre els mitjans de comunicació, l’art, la cultura i la nostra interconnexió entre nosaltres, el món que compartim, i aprendre l’art de com fer preguntes boniques.

Don és un partidari convençut de les organitzacions comunitàries i ha servit en els consells de Variety the Children’s Charity, PFLAG, la Fundació de l’Hospital General de Kelowna, així com en el Consell Assessor de Degans de la Universitat de Columbia Britànica.

Els seus interessos de recerca i ensenyament inclouen mitjans de comunicació, psicologia profunda, filosofia, canvi climàtic, justícia ambiental, construcció de la pau, sostenibilitat ecològica, geografia social, art i cultura.

Projecte —

Com locutor i estudiant de mitjans de comunicació, he après que les millors converses són aquelles en què la capacitat d’escoltar i de fer preguntes generoses treu a relluir el millor dels que pregunten, així com dels que contesten. Ser capaç d’anar més enllà d’un discurs públic de certesa o absolutisme i entendre per què l’assoliment d’un terreny comú no ha de ser la meta. Per tant, una bella pregunta és una pregunta ambiciosa però processable que pot començar a canviar la manera en què sentim, percebem o pensem sobre alguna cosa, i que podria servir com a catalitzador per aconseguir un canvi personal i social positiu a mesura que compartim les històries del nostre temps. Aquest projecte em permetrà explorar nous punts de partida dins de les converses i construir ponts cap a una narració més compromesa i una investigació basada en la narrativa. Aquest projecte s’esforça per il·luminar el cor d’un tema o punt de vista, i aquest lloc entre la ciència, els fets i les creences arrelades.

2018

Don Shafer

Broadcaster, Student, Researcher

Vancouver (Canada)

From September 23 to October 3, 2018

Biography —

Website

Don is a veteran broadcaster, student, and consultant with the Hamilton Media Group. He is committed to using all that comes with a career in media, as well as what he is learning at Simon Fraser University as he completes his master’s degree to help effect positive social change.

He is interested in the relationship between media, art, culture, and our interconnectedness with each other, the world we share, and learning the art of how to ask beautiful questions.  

Don is a strong supporter of community organisations and has served on the boards of Variety the Children’s Charity, PFLAG, the Kelowna General Hospital Foundation as well as the Deans Advisory Board at the University of British Columbia.  

Research and Teaching Interests include media & communication, depth psychology, philosophy, climate change, environmental justice, peacebuilding, ecological sustainability, social geography, art, and culture.

Project —

As a broadcaster and student of media, I have learned that the best conversations are those where the ability to listen and to ask generous questions brings out the best in those asking, as well as those answering. Being able to move beyond a public discourse of certainty or absolutism and understanding why achieving common ground does not have to be the goal. A beautiful question then is an ambitious yet actionable question that can begin to shift the way we feel, perceive or think about something—and that might serve as a catalyst to bring about positive personal and social change as we share the stories of our time.  This project will allow me to explore new departure points within conversations and build bridges to more engaged storytelling and narrative based inquiry. This project strives to illuminate the heart of an issue or point of view, and that place between science, fact, and embedded beliefs.