2017

Eileen Truax

Periodista

Los Angeles (Estats Units)

Del 15 al 30 de maig de 2017

Biografia —

Va néixer a Ciutat de Mèxic, on va treballar com a corresponsal política. L’any 2014 es va traslladar als Estats Units, des d’on escriu sobre migració i política per al diari El Universal de Mèxic, les revistes Proceso i Gatopardo, i Vice Mexico, entre moltes d’altres. És autora de Dreamers, an immigrant generation’s fight for their American Dream. El seu nou llibre sobre asil polític als Estats Units es publicarà el 2018.

Eileen té les carreres de Comunicació Social i Política i Comunicació. Ha estat membre de l’Associació Nacional de Periodistes Hispànics (NAHJ) i cofundadora de Cuadernos Doble Raya, una xarxa de periodistes amb membres a vuit països. Ha estat sòcia del Programa d’Immigració Scripps Howard, el Centre de Mitjans Knight Digital i la Fundació Iberoamericana de Nou Periodisme (FNPI, Colòmbia). El 2016 va ser seleccionada per al Centre International per a Periodistes (ICFJ) com a guanyadora de “Bringing Home the World”, del Grup de Reportatges Internacionals, per cobrir històries sobre joves immigrants a Espanya.

Projecte —

Estic treballant en un llibre sobre mexicans als Estats Units en l’era Trump. Aquest projecte explicarà històries de resistència i èxit que passen cada dia en aquesta comunitat, els membres de la qual han hagut de superar la discriminació i l’odi de dècades.

El meu objectiu és tractar el tema des de la justícia social i els drets humans. Quan parlem d’immigració, els periodistes tendim a seguir el to dels polítics i de les institucions de govern. Les històries d’immigració es vinculen sovint a crisis econòmiques, canvis de legislació, trànsit humà, mort. En els mitjans, migració és igual a conflicte.

Explicaré tretze històries d’immigrants “sense crisi” per descriure homes i dones que, contra totes les adversitats, estan triomfant en un país que continua etiquetant-los com a immigrants. Com a corresponsal de temes d’actualitat, ha estat dur treballar amb aquesta perspectiva mentre cobria cada dia informació –amb tot el soroll provinent de la Casa Blanca, els mitjans, el Twitter–. Penso que passant una setmana a Faber, treballant a jornada completa en el projecte, m’ajudarà a agrupar les històries que aquest llibre es mereix.

2017

Eileen Truax

Journalist

Los Angeles (United States)

From 15 to 30 May 2017

Biography —

She was born in Mexico City, where she was a political reporter. In 2004 she moved to the US, from where she writes about migration and politics for El Universal newspaper (Mexico), Proceso and Gatopardo magazines and Vice Mexico, among many others. She’s the author of Dreamers, an immigrant generation’s fight for their American Dream. Her new book about political asylum in the US is due for publication in 2018.

Eileen holds degrees in Social Communication and Communication and Politics. She has been a board member of the National Association of Hispanic Journalists (NAHJ) and is co-founder of Cuadernos Doble Raya, a journalists’ network with members in eight countries. She has been a fellow with the Scripps Howard Immigration Program, the Knight Digital Media Center and the Ibero-American New Journalism Foundation (FNPI, Colombia). In 2016 she was selected by the International Center for Journalists (ICFJ) as a recipient of the “Bringing Home the World” International Reporting Fellowship, to cover stories about immigrant youth in Spain.

Project —

I’m working on a book about Mexicans in the US under the light of the Trump era. This project will tell stories of resistance and success happening every day in a community that has been recently targeted by the President of the United States, but whose members have overcome discrimination and hatred for decades.

I’m aiming to approach the subject from a social justice and human rights perspective. When speaking about immigration, we journalists tend to follow the tone set by politicians and government institutions. Immigration stories are usually linked to economic crisis, changes in legislation, human traffic, death. On the Media, migration equals conflict.

I will tell thirteen everyday, “non-crisis” immigrant stories, to portrait men and women who against all odds are succeeding in a country that keeps telling them that they don’t belong. As a current events reporter, it’s been hard to work with this perspective while covering every day information –with all the noise coming from the White House, the Media, the unofficial Twitter account–. I think that spending a couple of weeks in the environment provided by Faber Residency, working full-time on this project, will help me to put together the kind of book that these stories deserve.