2018

Elsa Hermida

Periodista

Barcelona

Del 6 al 7 d’octubre de 2018

Biografia —

Pàgina personal

Membre del col·lectiu d’acció periodística SomAtents. Interessada en política, urbanisme, economia social, tercer sector, cultura i viatges. Llicenciada en Periodisme per la UAB (2007) i especialitzada en política i comunicació. Més de vuit anys d’experiència a la ràdio, fotografia i departaments de premsa, com el Congrés dels Diputats o el Festival de curts Mecal. També ha treballat com a redactora freelance fent reportatges i articles per a diferents publicacions com La Vanguardia, Expansión, Kingdom Magazine, Ssstendhal o FEW.  

Projecte —

La presó de dones de Reina Amàlia (1839-1936), ubicada al Raval (Barcelona), ha estat oblidada per l’Administració i la història. Fa dos anys SomAtents va encetar un projecte de recerca per visibilitzar-ne la memòria i la de tantes dones que hi van viure, amb una exposició i tallers formatius destinats a col·lectius del barri, així com la redacció d’un llibre. La fase següent serà crear un documental amb nous testimonis, tasca que implica noves estratègies de recerca de fonts, així com la redacció d’un guió i la planificació de rodatge. 

2018

Elsa Hermida

Journalist

Barcelona (Catalonia)

From October 6 to October 7, 2018

Biography —

Personal Page

Member of SomAtents journalistic action group. Interested in politics, urban planning, social economy, third sector, culture and travel. Degree in Journalism from the UAB (2007) and specializing in Politics and Communication. More than eight years of experience in radio, photography and press departments, such as the Congress of Deputies or the Mecal Short Film Festival. She has also worked as a freelance making reports and articles for different publications such as La Vanguardia, Expansión, Kingdom Magazine, Ssstendhal or FEW.

Project —

The women’s prison of Reina Amàlia (1839-1936), located in the Raval (Barcelona), has been forgotten by the Administration and history. Two years ago SomAtents started a research project to visibilize its memory and that of so many women who lived there, with an exhibition and training workshops for neighborhood collectives, as well as writing a book. The next phase will be the creation of a documentary with new testimonials, a task that involves new sources search strategies, as well as writing a script and filming planning.