2017

Erika Ruonakoski

Filòsofa

Hèlsinki (Finlàndia)

Del 23 d’octubre al 12 de novembre de 2017

Biografia —

Erika Ruonakoski és una filòsofa finlandesa que actualment treballa a la Universitat de Jyväskylä. Fenomenologia del cos, l’existencialisme i la filosofia feminista constitueixen la base teòrica del seu treball, que se centra en els temes de la intersubjectivitat, el gènere, la personificació, l’animalitat i la temporalitat. Abans del seu projecte actual, Gender and Philosophy, va fer recerca en la filosofia de Simone de Beauvoir i va traduir diverses obres de Beauvoir, incloent les versions fineses de Must We Burn Sade? (2007), The Ethics of Ambiguity (2011) i The Second Sex (2009 and 2011, amb Iina Koskinen i Hanna Lukkari). La seva obra conjunta amb Tua Korhonen, Human and Animal in Ancient Greece: Empathy and Encounter in Classical Literature, va sortir el 2017. Es va continuar amb el tema de l’empatia amb els animals, que ja era present en la seva tesi doctoral Eläimen tuttuus ja vieraus (2011, Familiaritat i estranyesa dels animals).

Projecte —

Durant la seva residència, vol acabar de donar els darrers retocs al seu llibre, The Situated Student: Strategies of Inclusion in Teaching Philosophy. El llibre és una part de Erasmus+ Strategic Partnership Gender and Philosophy, creat per contrarestar la marginació de les dones i les minories en la filosofia per mitjà de la pedagogia. Està escrit com un llibre de referència sobre la pedagogia inclusiva, però també és una investigació filosòfica sobre les possibilitats i restriccions que es produeixen a l’aula.

2017

Erika Ruonakoski

Philosopher

Helsinki (Finland)

From October 23 to November 12, 2017

Biography —

Erika Ruonakoski is a Finnish philosopher, who currently works at the University of Jyväskylä. Phenomenology of the body, existentialism and feminist philosophy form the theoretical basis of her work, which focuses on the themes of intersubjectivity, gender, embodiment, animality and temporality. Before her current project Gender and Philosophy she did research on Simone de Beauvoir’s philosophy and translated a number of Beauvoir’s works, including the Finnish versions of Must We Burn Sade? (2007), The Ethics of Ambiguity (2011) and of The Second Sex (2009 and 2011, with Iina Koskinen and Hanna Lukkari). Her co-authored book with Tua Korhonen, Human and Animal in Ancient Greece: Empathy and Encounter in Classical Literature, came out in 2017. It continued the theme of empathy with animals, which was already present in her doctoral dissertation Eläimen tuttuus ja vieraus (2011, Familiarity and foreignness of animals).

Project —

During her residency, she will give the finishing touches to her book The Situated Student: Strategies of Inclusion in Teaching Philosophy. The book is a part of the Erasmus+ Strategic Partnership Gender and Philosophy, created to counteract the marginalisation of women and minorities in philosophy by means of pedagogy. It is written as a reference book on inclusive pedagogy, but it is also a philosophical inquiry into the possibilities and restrictions produced in the classroom.