2019

Esmeralda Berbel Perdiguero

Escriptora i professora d’Escriptura Creativa

Espanya

Febrer 2019

Biografia —

Neix a Badalona el 17 d’abril de 1961. Estudia Filologia Hispànica a la Universitat de Barcelona. L’any 2000 publica el seu primer llibre de relats, El hombre que pagaba noches enteras,, Premi Femenino-Lumen; Alismas, premi Montserrat Roig, els poemaris Calma corazón, calma i Fumar en la bañera. Ha escrit diversos llibres de no ficció, sobre el maltractament, l’adolescència etc; ha fet el treball d’editora amb el llibre epistolar No se lo cuentes a nadie i 27 de sep. Un día en la vida de las mujeres etc. L’any 2017 publica la seva primera novel·la, Detrás y delante de los puentes, i el seu nou llibre, un diari personal, Irse. Els seus contes han rebut nombrosos premis. Actualment es dedica a escriure i a impartir classes d’Escriptura Creativa a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès i altres centres públics i privats.

Projecte —

Durant la meva estada a Faber treballaré en l’escriptura de la meva novel·la, que tracta d’un dels temes més urgents en tota la història de la dona: els jocs de poder. La confusió davant el discurs d’un home d’una classe social determinada, amb una cultural, oralitat, seducció i discurs entre confús i “razonable” fan diana en les zones més fràgils de l’ésser humà. El desenvolupament de la trama està plantejat amb les escenes en què l’home sotmet a la dona d’una manera subtil i confusa. Els capítols estan imbricats entre la narració i el diàleg en la qual ella queda perplexa davant les dosis d’amor i desig alhora que va tenint lloc el maltractament psicològic. Tots dos conflueixen en el mateix ésser.

2019

Esmeralda Berbel Perdiguero

Writer and teacher of Creative Writing

Spain

February 2019

Biography —

Born in Badalona on 17 April 1961. She studied Hispanic Philology at the University of Barcelona. In 2000 she published her first book of short stories, El hombre que pagaba noches enteras, Femenino-Lumen award; Alismas, Montserrat Roig award, the poems Calma corazón, calma and Fumar en la bañera. She has written several non-fiction books on mistreatment, adolescence, etc. She has made the work of editor with the epistolary book No se lo cuentes a nadie and 27 de sep. Un día en la vida de las mujeres etc. In 2017 ahe publishes her first novel, Detrás y delante de los puentes, and her new book, a personal diary, Irse. Her stories have received numerous awards. She is currently writing and teaching Creative Writing at the Writing School of the Ateneu Barcelonès and other public and private centres.

Project —

During my stay at Faber I will work on the writing of my novel, which deals with one of the most pressing issues in women’s history: power games. The confusion in front of the discourse of a man whose social class, culture, orality, seduction and discourse between confused and “reasonable” target the most fragile areas of the human being. The development of the plot is posed with the scenes in which the man subdues the woman in a subtle and confusing way. The chapters are intertwined between the narrative and the dialogue in which she is perplexed by the doses of love and desire while psychological abuse occurs. Both converge in the same being.