2018

Estefania Bedmar

Fotògrafa i periodista

Catalunya

Del 29 al 30 de setembre de 2018

Biografia —

Llicenciada en Periodisme (UAB), postgraduada en Fotoperiodisme (UAB) i amb formació en fotografia documental i d’autor. Ha treballat com a fotoperiodista en mitjans de comunicació com El País o Tot Sant Cugat, i les seves fotografies també es publiquen a Mondosonoro i Jornada. Forma part de l’equip del CFD Barcelona (Centre de Fotografia Documental) i és sòcia treballadora del col·lectiu d’acció periodística SomAtents, on exerceix d’editora gràfica, fotògrafa i docent. Actualment està focalitzant-se en el vessant de la fotografia documental i d’autor i en el desenvolupament de projectes personals.

Projecte —

Amb un recorregut visual per l’obra de fotògrafes clàssiques i contemporànies i debats grupals, juntament amb Claudia Frontino proposem reflexionar sobre l’important paper de les dones fotògrafes. Sovint invisibilitzades, les dones som un agent imprescindible dins de la història de la fotografia i volem despertar l’interès pel llegat que estem deixant i que sovint se’ns ha negat. Dins de la xerrada s’inclou el visionat de treballs fotogràfics, debat sobre l’estat actual del sector i un repàs a la història de la dona dins d’aquesta professió.

2018

Estefania Bedmar

Photographer and Journalist

Catalonia

From September 29 to 30, 2018

Biography —

Graduate in Journalism (UAB), postgraduate in Photojournalism (UAB) and with training in documentary and author photography. She has worked as a photojournalist in the media such as El País and Tot Sant Cugat, and her photographs are also published in Mondosonoro and Jornada. She is part of the team of CFD Barcelona (Centre de Fotografia Documental) and is a working member of SomAtents journalistic action collective, where she works as a graphic editor, photographer and teacher. She is currently focusing on documentary and author photography and the development of personal projects.

Project —

With a visual tour of the work of classic and contemporary photographers and group discussions, together with Claudia Frontino we propose to reflect on the important role of women photographers. Often invisible, women are an essential agent in the history of photography and we want to awaken interest in the legacy we are leaving behind, which has often been denied us. The talk includes the viewing of photographic works, debate on the current state of the sector and a review of the history of women in this profession.