2018

Gemma Casamajó

Periodista, poeta i professora

Catalunya

Del 17 al 23 de setembre de 2018

Biografia —

Gemma Casamajó i Solé és professora de Periodisme i Literatura a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB; coordinadora i docent del màster de Periodisme Literari, Comunicació i Humanitats (UAB) i professora de Poesia a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès i a l’Escola d’Escriptura de Lleida. Ha estat crítica literària als diaris Avui, El Punt, Segre i a les revistes Caràcters i Time Out. És sòcia de la cooperativa l’Apòstrof, on treballa com a narradora i periodista. Ha estat l’editora dels llibres de memòries de Xavier Rubert de Ventós, Dimonis íntims (Edicions 62, 2014) i Si no corro, caic (Empúries, 2017).

El 2015 obté la Beca de Creació de la Institució de les Lletres Catalanes.

És autora dels poemaris Bloc de notes (2000), XXII Premi Les Talúries, i Terra campa (2014), V Premi Jordi Pàmias. Actualment està escrivint el poemari Domèstica Maragda pel qual ha obtingut la Beca d’Escriptura Montserrat Roig (2018) atorgada per l’Institut de Cultura de Barcelona.

També ha participat en festivals de poesia com La setmana de la Poesia de Barcelona o el Festival Poesia als Parcs de la Diputació de Barcelona.

Projecte —

Durant la meva estada a Faber organitzaré per als residents un taller d’escriptura (3 hores) sobre periodisme i poesia. “On es troben, la poesia i el periodisme? Com podem desenvolupar els periodistes literaris, els recursos rítmics i metafòrics que fan servir els poetes?”. També escriuré alguns poemes del meu darrer llibre de poesia, Domèstica Maragda, que ha rebut la Beca Montserrat Roig 2018, i compartiré el procés de creació de poesia social amb mètodes del periodisme literari.

Finalment, treballaré en un projecte del màster en Periodisme Literari, Comunicació i Humanitats de la UAB. Després de sis edicions i més d’un centenar d’alumnes, a Faber ens retrobarem amb alguns d’ells que han excel·lit, de retorn als seus països —desenes de països diferents—  en el conreu del periodisme literari. Volem aprofitar l’ocasió per posar les bases d’una xarxa internacional de periodistes narratius o literaris que funcionin per projectes i que puguin col·laborar internacionalment.

2018

Gemma Casamajó

Journalist, poet and lecturer

Catalonia

From September 17 to September 23, 2018

Biography —

Gemma Casamajó i Solé is a lecturer in Journalism and Literature at the Faculty of Communication Sciences of the UAB; coordinator and lecturer of the Master’s Degree in Literary Journalism, Communication and Humanities (UAB) and lecturer in Poetry at Ateneu Barcelonès School of Writing and at Lleida School of Writing. She has been a literary critic in the newspapers Avui, El Punt, Segre and in the magazines Caracteres and Time Out. She is a member of the Apòstrof cooperative, where she works as a narrator and journalist. She has been the editor of the books of memoirs of Xavier Rubert de Ventós, Dimonis íntims (Ediciones 62, 2014) and Si no corro, caic (Empúries, 2.017).

In 2015 she obtained the Scholarship for the Creation of the Institution of Catalan Letters.

She is the author of the poetry books Bloc de notes (2000), XXII Las Talúries Prize, and Terra campa (2014), V Jordi Pàmias Prize. She is currently writing the poetry book Doméstica Es Domèstica Maragda, for which she has been awarded Montserrat Roig Writing Grant (2018) by the Institute of Culture of Barcelona.

She has also participated in poetry festivals such as La Setmana de la Poesia de Barcelona or Festival Poesia als Parcs de la Diputació de Barcelona.

Project —

During my stay in Faber I will organize a writing workshop (3 hours) for the residents on journalism and poetry. “Where are poetry and journalism? How can literary journalists develop the rhythmic and metaphorical resources used by poets?”. I will also write some poems from my latest book of poetry, Domèstica Maragda, which has received the Montserrat Roig 2018 Scholarship, and I will share the process of creating social poetry with methods of literary journalism.

Finally, to work on a master’s degree project in Literary Journalism, Communication and Humanities at the UAB. After six editions and more than a hundred students, we will be reunited at Faber with some of them who have excelled, returning to their countries —dozens of different countries— in the cultivation of literary journalism. We would like to take this opportunity to lay the foundations for an international network of literary and narrative journalists who work on a project-by-project basis and who can collaborate internationally.