2019

George Belliveau

Doctor, Teatre d’Educació

Vancouver (el Canadà)

Del 8 al 16 de març de 2019

Biografia —

http://lled.educ.ubc.ca/profiles/george-belliveau/

https://pwias.ubc.ca/profile/george-belliveau

La seva recerca es centra en el teatre basat en la investigació i en la recerca feta. Ha publicat àmpliament en les àrees d’educació teatral i dramàtica i investigació basada en les arts. El seu últim llibre coeditatat Research-based Theatre: An Artistic Methodology (Intellect, 2016) explora una varietat de projectes internacionals que utilitzen el teatre per examinar qüestions socials. És un actor professionalment entrenat, i ha participat en més de 100 produccions teatrals com a actor, director o dramaturg. El seu recent treball Contact!Unload, codesenvolupat amb veterans militars, artistes i consellers, ha estat interpretat per a una varietat d’audicions, inclosos polítics al Parlament del Canadà, a Ottawa, i per al Príncep Harry a Londres, al Regne Unit. És Peter Wall Scholar i ha rebut diversos premis per la seva beca, i va ser admès al Col·legi de la Royal Society of Canada (2017).

Projecte —

Durant la residència a Faber continuaré treballant en seccions clau de dos projectes de llibres que tracten sobre la innovació pedagògica i investigació. Els dos llibres exploren formes innovadores d’integrar el teatre com un mode d’aprenentatge a les escoles i a la comunitat. El primer projecte de llibre es basa en les escoles primàries, on he estat investigant amb diversos professors sobre la creativitat i el teatre, com a enfocaments pedagògics de l’aprenentatge. El segon projecte del llibre traça una iniciativa amb veterans militars i membres de la comunitat amb l’objectiu d’educar el públic sobre com sobrellevar i curar lesions relacionades amb el trauma.

2019

George Belliveau

PhD, Theatre Education

Vancouver (Canada)

From March 8 to March 16, 2019

Biography —

http://lled.educ.ubc.ca/profiles/george-belliveau/

https://pwias.ubc.ca/profile/george-belliveau

His research focuses on research-based theatre and performed research. He has published extensively in the areas of theatre & drama education and arts-based research. His latest co-edited book Research-based Theatre: An Artistic Methodology (Intellect, 2016) explores a variety of international projects that use theatre to examine social issues. He is a professionally trained actor, and has participated in over 100 theatre productions as an actor, director, or playwright. His recent piece Contact!Unload, co-developed with military veterans, artists and counselors, has been performed for a variety of audiences, including politicians at Canada’s Parliament in Ottawa and for Prince Harry in London, UK. He is Peter Wall Scholar and has received a number of awards for his scholarship and was inducted into the College of the Royal Society of Canada (2017).

Project —

During my FABER Residency I will continue to work on key sections of two book projects that look at pedagogical and research innovation. Both books explore innovative ways to integrate theatre as a mode of learning in schools and community. The first book project is based in elementary schools where I have been doing research with a number of teachers on creativity and drama, as pedagogical approaches to learning. The second book project traces an initiative with military veterans and community members with the objective of educating the public about coping and healing from trauma-related injuries.