2019

Gëzim Krasniqi

Professor de Desenvolupament Professional, Universitat d’Edimburg

Edimburg (Escòcia)

Del 25 de març al 5 d’abril de 2019

Biografia —

Web personal

Gëzim Krasniqi és becari de Desenvolupament Professional en Sociologia i codirector del Programa d’Estudis sobre el Nacionalisme de la Universitat d’Edimburg al Regne Unit. És un sociòleg polític amb un ampli interès interdisciplinari en el nacionalisme, la identitat, els conflictes ètnics, la ciutadania, la construcció de l’Estat i els estats en conflicte, sovint amb un enfocament empíric en el sud-est d’Europa. El seu llibre coeditat, Uneven Citizenship: Minorities and Migrants in the Post-Yugoslav Space (amb D. Stjepanovic; Routledge 2015) se centra en les relacions entre la ciutadania i diverses manifestacions de la diversitat, inclosa, encara que no exclusivament, l’etnicitat. El seu proper llibre, Albanian Nationalism(s) and Power Struggles in Kosovo: The Rise of a Polycentric Nation, serà publicat per Palgrave. A més, és el coconvocador de ASEN (The Association for the Study of Ethnicity and Nationalism) Edinburgh branch i editor associat de la revista Identities: Global Studies in Culture and Power.

Projecte —

El meu projecte d’investigació examina el paper dels actors internacionals en la (manca de) èxit polític dels moviments independentistes nacionalistes. El projecte se centrarà principalment en el cas de Kosovo, amb Catalunya i la regió kurda a l’Iraq (KRI) com a casos intermedis que afegeixen una dimensió comparativa a l’anàlisi. L’objectiu principal del projecte és doble. En primer lloc, es tracta d’examinar en detall els tres casos de moviments independentistes per tal d’explicar les respectives estratègies per obtenir suport internacional. En segon lloc, i en relació amb això, el projecte busca identificar els principals criteris i principis que guien la resposta de la comunitat internacional i dels Estats individuals a les declaracions d’independència.

2019

Gëzim Krasniqi

Career Development Fellow, University of Edinburgh

Edinburgh (Scotland)

From March 25 to April 5, 2019

Biography —

Personal Web

Gëzim Krasniqi is a Career Development Fellow in Sociology and MSc in Nationalism Studies Programme Co-Director at the University of Edinburgh in the UK. He is a political sociologist with a broad interdisciplinary interest in nationalism, identity, ethnic conflict, citizenship, state-building and contested states, often with empirical focus on South East Europe. His co-edited book, Uneven Citizenship: Minorities and Migrants in the Post-Yugoslav Space (with D. Stjepanovic; Routledge 2015) focuses on the relations between citizenship and various manifestations of diversity, including, but not exclusively, ethnicity. His forthcoming book Albanian Nationalism(s) and Power Struggles in Kosovo: The Rise of a Polycentric Nation will be published by Palgrave. In addition, he is the Co-Convenor of ASEN (The Association for the Study of Ethnicity and Nationalism) Edinburgh branch and Associate Editor of Identities: Global Studies in Culture and Power journal.

Project —

My research project examines the role of international actors in the (lack of) political success of independence nationalist movements. The main focus of the project will be on the case of Kosovo, with Catalonia and the Kurdish Region in Iraq (KRI) serving as halfway cases that add a comparative dimension to the analysis. The main aim of the project is two-fold. First, it seeks to examine the three cases of independence movements in detail with the aim of elucidating the respective strategies of gaining international support. Second, and related, the project seeks to identify the main criteria and principles that guide international community’s and individual states’ response to independence declarations.