2018

Jean-Philippe Labbé

Doctor en Geometria discreta

Berlín (originàriament del Quebec)

Del 25 de febrer al 3 de març de 2018

Biografia —

Jean-Philippe Labbé (1986) és un matemàtic canadenc. Des d’octubre de 2016 treballa a l’Institut de Matemàtiques de la Universitat Freie (Berlín). La seva recerca gira al voltant de la geometria discreta i les combinatòries algebraiques i enumeratives. Un dels temes principals de la seva investigació és la teoria dels polítops, és a dir, l’estudi de les propietats geomètriques i combinatòries dels polítops, com ara el nombre de cares que tenen, els seus volums, les seves construccions, etc. Va estudiar a la ciutat del Quebec, Mont-real, Budapest, Moscou abans de fer el doctorat. a Berlín, després del qual va treballar com a investigador a la Universitat Hebrea de Jerusalem abans de tornar a Berlín.

Projecte —

Durant aquest taller, voldria acabar documentant una part del paquet de geometria de Sage i iniciar una uniformització de la nomenclatura. A més, voldria augmentar el meu coneixement sobre les àlgebres de Lie i explorar les relacions de la meva investigació sobre grups de Coxeter amb geometria hiperbòlica.

2018

Jean-Philippe Labbé

Postdoc in Discrete Geometry

Berlin (originally from Quebec)

From February 25 to March 3, 2018

Biography —

Jean-Philippe Labbé (1986) is a Canadian mathematician. He works in Berlin (Germany) since October 2016 at the Institute of Mathematics (Discrete Geometry) of the Freie Universität. His research concerns discrete geometry, and algebraic and enumerative combinatorics. One of his major topic of study is polytope theory: studying geometrical and combinatorial properties of polytopes, such as their number of faces, their volumes, their constructions, etc. He studied in Québec city, Montréal, Budapest, Moscow before doing his Ph.D. in Berlin, after which he worked as a researcher at the Hebrew University of Jerusalem before returning to Berlin.

Project —

During my stay at Faber, I would like to finish documenting a part of the geometry package in Sage and initiate a uniformisation of the nomenclature. Further, I would like to strengthen my knowledge of Lie algebras and explore the relations of my research on Coxeter groups with hyperbolic geometry.