2018

Jennie Schaeffer

Doctora, cap de divisió de disseny de la informació i investigadora

Eskilstuna (Suècia)

Del 8 al 15 d’abril de 2018

Biografia —

ResearchGate

Els seus interessos de recerca se centren en el disseny participatiu i els mètodes d’innovació, especialment la photo-elicitation. Actualment treballa en un projecte de redisseny de preescolar i explora les fotos fetes pels nens com a formes d’articular l’experiència del lloc dels nens petits. També investiga com crear espais ambigus per donar suport a les noves cultures d’innovació en les organitzacions utilitzant fotografies, imatges i sondejos. Treballa com a investigadora i Cap de la Divisió de Disseny d’Informació a l’Escola d’Innovació, Disseny i Enginyeria de la Universitat de Mälardalen a Suècia.

Projecte —

El projecte en què em centraré durant la meva estada a la Residència Faber és el projecte de recerca Norm-aware pre-schools  enfocat en com les converses fotogràfiques amb nens petits podrien articular les seves perspectives en un procés de disseny participatiu. L’objectiu general de l’estudi Norm-aware pre-schools (2016-2019) és (re)innovar els locals de pre-escolar des d’una perspectiva de gènere i joc que tingui en compte les normes. L’estudi en el qual treballaré va incloure 27 nens, de 3 a 5 anys d’edat, de tres preescolars d’una ciutat mitjana de Suècia que van usar un iPad per gravar i reflectir els llocs de la seva escola com a part de la primera fase del projecte. Els nens van explorar llocs que els agradaven, llocs que no els agradaven o llocs que poques vegades visitaven. El procés va explorar les possibilitats d’involucrar els nens com a experts dels seus propis entorns, oferint-los la tècnica de photo-elicitation per generar dades que puguin influir en el disseny de les seves futures instal·lacions preescolars.

2018

Jennie Schaeffer

PhD, Head of Division Information Design and researcher

Eskilstuna (Sweden)

From April 8 to April 15, 2018

Biography —

ResearchGate

Her research interests are in participatory design and innovation methods, especially photo-elicitation. She is currently working in a preschool redesign project and explore children’s self-made photos as ways to articulate young children’s experience of place. She is also researching how to create ambiguous spaces to support emergent innovation cultures in organisations by using photographs, images and probes. She works as a researcher and Head of Division of Information Design at the School of Innovation, Design and Engineering at Mälardalen University in Sweden.

Project —

The project I will focus on during my stay at Faber Residency is the research project Norm-aware pre-schools with focus on how photo-based conversations with young children might articulate their perspectives in a participatory design process. The overall aim of the study Norm-aware pre-schools (2016-2019) is to (re)innovate pre-school premises from a norm-aware perspective on gender and play. The study I will work on included 27 children, 3-5 years old, from three preschools in a mid-Swedish town who used an iPad to record and reflect over places in their preschool as a part of the first phase of the project. The children explored places they liked, did not like or rarely visited. The process explored the possibilities of engaging children as experts of their own environments offering them the technique of photo-elicitation to generate data that would influence the design of their future preschool premises.