2019

Jessica Wurwarg 

Instructora adjunta de la Universitat de Nova York, directora executiva de Real Estate and Planning Facilities Management al Departament de Transport de la ciutat de Nova York, especialista en Política Alimentària, Sostenibilitat i Desenvolupament Urbà

Nova York (Estats Units)

Del 20 al 22 de març de 2019

Biografia —

Jessica Wurwarg és la directora executiva de Real Estate and Planning Facilities Management al Departament de Transport de la ciutat de Nova York (DOT), dirigint els béns arrels de l’agència i la planificació de les instal·lacions i la sostenibilitat i els programes de reducció de gasos d’efecte hivernacle. Ensenya política internacional d’aliments i aigua i urbanització al Centre d’Assumptes Globals de la Universitat de Nova York. Amb experiència en la pràctica i la investigació en política i planificació urbana, centrada en l’alimentació i la sostenibilitat, va treballar com directora gerent del Centre de Polítiques  Alimentàries a l’Escola de Salut Pública de Hunter College; cap de personal d’Afers exteriors en el DOT; planificadora urbana al Banc Mundial, treballant en el desenvolupament urbà sostenible; i en diverses àrees del Departament de Preservació i Desenvolupament de la Habitatge de la ciutat de Nova York, entre les quals, la recuperació i resiliència davant de desastres, el desenvolupament d’habitatges assequibles i la política alimentària. El 2016 Jessica va rebre la Beca McCloy sobre Global Trends a través del Consell Americà d’Alemanya i va visitar Alemanya a la cerca de polítiques urbanes sobre sostenibilitat. Originària de Nova York, Jessica té una mestria de la London School of Economics Cities Program i una llicenciatura, amb honors, de la Brown University. També ofereix classes de formatge i vi.

Projecte —

A mesura que les persones de tot el món comencen a experimentar els efectes del canvi climàtic, les ciutats (gran, mitjanes i petites) estan prenent mesures per intentar frenar i mitigar aquests efectes. Estudiaré la producció local d’aliments a Olot i els seus voltants, explorant com aquests alimentaris poden exercir un paper en el desenvolupament econòmic local i la importància de la sostenibilitat en l’agricultura.

2019

Jessica Wurwarg 

Adjunct Instructor New York University; Executive Director of Real Estate and Planning Facilities Management NYC Department of Transportation; Specialist in Food Policy, Sustainability and Urban Development

New York City (United States)

From March 20 to March 22, 2019

Biography —

Jessica Wurwarg is the Executive Director of Real Estate and Planning; Facilities Management, at the NYC Department of Transportation (DOT), leading the agency’s real estate and planning for facilities and sustainability and greenhouse gas reducing programs. She teaches about international food and water policy and urbanization at New York University’s Center for Global Affairs. With a background in practice and research in urban policy and planning, focusing on food and sustainability, she worked as Managing Director of the Food Policy Center at Hunter College’s School of Public Health; Chief of Staff of External Affairs at DOT; Urban Planner at the World Bank, working on sustainable urban development; and in a number of areas at NYC’s Department of Housing Preservation and Development including disaster recovery and resiliency, affordable housing development and food policy. In 2016 Jessica received the McCloy Fellowship on Global Trends through the American Council on Germany and visited Germany looking at urban policies on sustainability. Originally from New York, Jessica has a Masters from the London School of Economics’ Cities Programme and a Bachelor’s degree, with Honors, from Brown University. She also teaches classes about cheese and wine.

Project —

As people around the world begin to experience the effects of climate change, cities of all sizes are taking action in attempts to slow and mitigate these effects.  I will look at local food production in and around Olot, exploring how these foods can play a role in local economic development and the importance of sustainability in agriculture.