2019

Joan Soler

Arxiver, gestor de documents, diplomatista

Catalunya

Del 24 al 30 d’abril de 2019

Biografia —

Blog personal

Director de l’Arxiu Històric de Terrassa, professor de Diplomàtic a l’Escola d’Arxivística i Gestió Documental de la UAB i president de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya. Des de l’any 2004 que investiga sobre els nous usos de la Diplomàtica, entesa com la ciència que estudia l’autenticitat documental dels productes de informació fets en qualsevol època històrica, també la present. Ha treballat amb documentació medieval, moderna i contemporània, sent especialment prolífic en l’estudi de l’autenticitat documental dels documents digitals. Que el document sigui autèntic és vital perquè pugui ser font de garantia jurídica, però també social. En la seva gestió i protecció hi ha la base per a unes organitzacions més transparents, per a un accés a la informació de qualitat i per a la provisió de informació que permeti retre comptes i obtenir coneixement científic.

Projecte —

Dos són els àmbits que vull treballar durant la meva estada a Faber. L’avaluació de la qualitat i la genuïnitat de la documentació utilitzada per la premsa per justificar certes notícies i demostrar-ne la veracitat. En segon lloc, seguir millorant la metodologia d’anàlisi diplomàtica com a eina per enriquir els arguments d’anàlisi crítica de la informació, podent tenir criteri per destriar la notícia genuïna, de la desinformació i de les anomenades fake news.

2019

Joan Soler

Archivist, Records Manager, Diplomatist

Catalonia

From April 24 to April 30, 2019

Biography —

Personal Blog

Director of the Historical Archive of Terrassa, professor of Diplomatics at the School of Archival and Records Management of UAB (Barcelona) and president of the Catalan Society of Archivists and Records Managers. Since 2004 carries on investigating new uses of Diplomatics, understood as the science that studies the authenticity of documentary records made in any historical period, also the present. He has worked with medieval, modern and contemporary documentation, being particularly prolific in the study of documentary authenticity of digital records. If a document is authentic is vital for it to be a real source of guarantee. Its management and protections are basic for a more transparent organizations, helpful promoting access to data and information of quality and to provide critical knowledge and tools for accountability.

Project —

Two are the main areas that I would like to work during my stay at Faber. Evaluation of the quality and genuineness of documentation used by the press to justify certain news and show its veracity. Secondly, to continue improving the methodology of diplomatic analysis as a tool to enrich the arguments for critical analysis of the information, being able to have the criteria to discern genuine news, misinformation and so-called fake news.