2019

Judith Vega

Professora de Filosofia Social i Política

Groningen (els Països Baixos)

Del 25 de març al 5 d’abril de 2019

Biografia —

academia.edu

Judith Vega treballa com a professora de Filosofia Social i Política a la Universitat de Groningen, als Països Baixos. Les seves investigacions aborden en general la barreja de la política i la cultura al llarg de la història de la modernitat. Ha publicat, entre altres coses, sobre la història de les idees polítiques, la naturalesa de la filosofia republicana, la justícia de reconeixement i la ciutadania cultural. Recentment ha estudiat els significats democràtics de l’espectador, en particular des d’una perspectiva teoricocrítica. La filosofia feminista ha estat un angle prominent en la seva investigació. En el seu temps lliure participa en una iniciativa ciutadana de suport als refugiats.

Projecte —

Estats sobirans versus vides sobiranes

El meu objectiu és repensar la relació entre sobirania i democràcia. La reivindicació de la sobirania, ja sigui per part de l’Estat o dels moviments independentistes, sovint consisteix a traçar o redibuixar les fronteres, a fer complir la llei o en lluitar per una nova llei. Aquest enfocament legalista tendeix a oblidar una característica important de la lluita per la sobirania: la forma en què es connecta amb els ideals democràtics. Històricament, la reivindicació de la sobirania democràtica implicava el desig d’una presència pública de tots, de poder expressar la pròpia existència. Quines connexions es forgen, o haurien de forjar-se, entre la sobirania externa i la sobirania democràtica, és a dir, l’acció social, el pluralisme i l’emancipació?

Tinc moltes ganes d’explorar aquests temes amb els residents de Faber i els ciutadans catalans. Durant la meva estada a Olot, vull aprofundir en les meves pròpies idees i les d’altres sobre la qüestió de la sobirania nacional i l’autodeterminació i la seva relació amb la democràcia cívica, la identitat i l’emancipació.

2019

Judith Vega

Lecturer in Social and Political Philosophy 

Groningen (the Netherlands)

From March 25 to April 5, 2019 

Biography —

academia.edu

Judith Vega works as Lecturer in Social and Political Philosophy at the University of Groningen, the Netherlands. Her research generally addresses the intermingling of politics and culture throughout the history of modernity. She published, a.o., on the history of political ideas, the nature of republican philosophy, recognitional justice, and cultural citizenship. She recently studied democratic meanings of spectatorship, in particular from a critical-theoretical perspective. Feminist philosophy has been a prominent angle in her research. In her free time she is involved in a citizens’ initiative for refugee support.

Project —

Sovereign states versus sovereign lives

I aim to rethink the relation between sovereignty and democracy. Claiming sovereignty, whether by the state or independence movements, often consists in the drawing or redrawing of borders, in enforcing law or struggling for new law. This legalistic approach tends to forget an important feature of the struggle for sovereignty: the ways it connects with democratic ideals. Historically, the demand for democratic sovereignty entailed the wish for a public presence of all, for being able to voice one’s existence. Which connections are, or should be, forged between external sovereignty and democratic sovereignty, i.e. social action, pluralism and emancipation?

I look forward to explore these issues with the Faber residents and Catalan citizens. During my stay in Olot, I hope to further my own and others’ insights into the issue of national sovereignty and self-determination and its relation to civic democracy, identity and emancipation.