2019

Karlo Basta

Professor Associat de Política

St. John’s (Canadà)

Del 31 de març al 5 d’abril de 2019

Biografia —

Karlo Basta és professor associat de Política Comparada a la Universitat Memorial de Newfoundland, el Canadà. Escriu sobre les polítiques d’identitat en els estats multinacionals, els aspectes simbòlics de les institucions polítiques i la política dels esdeveniments i la temporalitat. El seu treball ha estat publicat en Comparative Political Studies, Publius: The Journal of Federalism, Nations and Nationalism, I alters revistes acadèmiques. Actualment està acabant un llibre manuscrit sobre la descentralització, el reconeixement i les crisis secessionistes en els estats multinacionals.

Projecte —

Durant la meva estada a Faber, desenvoluparé un projecte en curs sobre els referèndums d’independència. Encara que la majoria dels referèndums inclouen debats sobre les conseqüències econòmiques de la independència, no hi ha estudis sistemàtics sobre el paper de l’actor econòmic clau en aquest procés: les grans empreses regionals i les associacions relacionades. El meu estudi és el primer a fer-ho, explorant les diverses estratègies desplegades per aquests actors a Catalunya, Escòcia i el Quebec, i comparant-les amb els processos a Eslovènia i Austràlia Occidental.

2019

Karlo Basta

Associate Professor of Politics

St. John’s (Canada)

From March 31 to April 5, 2019

Biography —

Karlo Basta is Associate Professor of Comparative Politics at Memorial University of Newfoundland, Canada. He writes about identity politics in multinational states, symbolic aspects of political institutions, and the politics of events and temporality. His work has been published in Comparative Political Studies, Publius: The Journal of Federalism, Nations and Nationalism, and other scholarly journals. He is currently completing a book manuscript on decentralization, recognition, and secessionist crises in multinational states.

Project —

During my stay at Faber, I will be developing an ongoing project on independence referenda. While most referenda feature debates about the economic consequences of independence, there are no systematic studies of the role of the key economic actor in this process – regional big business and the related associations. My study is the first to do so, exploring the various strategies deployed by such actors in Catalonia, Scotland, and Quebec, and comparing them to the processes in Slovenia and Western Australia.