2019

Kristina Marie Darling

Poeta, assagista i editora

Estats Units

Del 18 de febrer a l’1 de març de 2019

Biografia —

Personal Website

Kristina Marie Darling és autora de 32 llibres, entre els quals Look to Your Left:  The Poetics of Spectacle (Akron Poetry Series, que es publicarà el 2020) i DARK HORSE:  Poems (C&R Press, 2018). Actualment és editora cap de Tupelo Press i Tupelo Quarterly, columnista d’opinió a The Los Angeles Review of Books, bloguera a The Kenyon Review, escritora col·laboradora a Publishers Weekly i crítica de llibres independents a The New York Times Book Review.

Projecte —

Durant la meva estada a Faber continuaré treballant en una col·lecció d’assajos titulada Look To Your Left: The Poetics of Spectacle. Aquesta col·lecció d’assajos, que actualment està sota contracte amb la Sèrie de Poesia de la Universitat d’Akron, interroga els desequilibris polítics i de poder implícits en el simple fet de mirar. Basant-se en representacions de la mirada en la poesia recent de dones, escriptors no binaris i escriptors de color, el llibre explora la poesia com un hipotètic camp de proves, en el qual la relació entre espectador i espectador pot ser renegociada. Els assajos exploren la forma i la tècnica amb càrrega política, una forma d’actuar i involucrar al lector en models alternatius d’espectacle i espectador. Els meus assajos se centren en el treball d’escriptors que fins ara han estat subteoritzats, incloent Julia Story, Laurie Sheck, Virginia Konchan, Victòria Chang, Anne Barngrover, i molts d’altres.

2019

Kristina Marie Darling

Poet, Critic and Editor

USA

From February 18 to March 1, 2019

Biography —

Personal Website

Kristina Marie Darling is the author of thirty-two books, including Look to Your Left:  The Poetics of Spectacle (Akron Poetry Series, forthcoming in 2020) and DARK HORSE:  Poems (C&R Press, 2018).  She currently serves as Editor-in-Chief of Tupelo Press and Tupelo Quarterly, an opinion columnist at The Los Angeles Review of Books, a staff blogger at The Kenyon Review, a contributing writer at Publishers Weekly, and a freelance book critic at The New York Times Book Review.    

Project —

I will continue work on an essay collection called Look To Your Left:  The Poetics of Spectacle.  This essay collection, which is currently under contract with the University of Akron Poetry Series, interrogates the politics and power imbalances implicit in the simple act of looking. Drawing on representations of the gaze in recent poetry by women, non-binary writers, and writers of color, the book explores the poetry as a hypothetical testing ground, in which the relationship between viewer and viewed can be renegotiated. The essays explore form and technique as politically charged, a way of performing and involving the reader in alternative models of spectacle and spectatorship. My essays focus on the work of writers who have been heretofore undertheorized, including Julia Story, Laurie Sheck, Virginia Konchan, Victoria Chang, Anne Barngrover, and many others.