2019

Laurence Estanove

Investigadora, escriptora i professora

París

Del 17 al 24 de maig de 2019

Biografia —

Academia

Doctora en poesia anglesa per la Universitat de Tolosa, Laurence Estanove és professora d’anglès en el Departament de Ciències Socials de la Universitat Descartes de París. Com a acadèmica, ha coeditat dos llibres sobre literatura anglesa i ha publicat diversos articles en revistes acadèmiques. Paral·lelament, ha estat duent a terme investigacions personals sobre la música popular des de 2012, amb un punt feble particular a Glasgow, on va arribar per primera vegada a principis de la dècada de 2000, impulsada per la passió per l’escena musical local. Al gener de 2017, el seu assaig “Some Thought ‘s on Glasgow’ s Geomusicality” va aparèixer al número 57 de la revista de Glasgow The Drouth (“Resonance”, Elodie Roy i Stewart Smith), mentre que un altre apareix en una col·lecció d’assaigs amb una editorial francesa (Disorder: pour une histoire sociale des mouvements punk / post punk, Mélanie Seteun, 2019).

Projecte —

La meva recerca actual examina la influència que la música popular pot tenir en la inclinació de la gent cap un lloc, amb especial atenció al cas de Glasgow. A Faber continuaré escrivint un llibre que explora l’atractiu de l’escena musical independent de la ciutat escocesa des de principis dels anys 80 en paraules de músics, aficionats i periodistes, tots ells implicats a la seva manera en la creació de la identitat musical de la ciutat i la seva reputació internacional. En forma d’història oral, el meu llibre es basarà en entrevistes originals amb músics de Glasgow i en testimonis d’oients de tot el món.

2019

Laurence Estanove

Researcher, writer, teacher

Paris

From May 17 to May 24, 2019

Biography —

Academia

Holding a PhD in English poetry from the University of Toulouse, Laurence Estanove currently teaches English in the Department of Social Sciences at Paris Descartes University. As a scholar, she has co-edited two books on English literature and published several articles in academic journals. In parallel, she has been conducting personal research on popular music since 2012, with a particular soft spot for Glasgow where she first came in the early 2000s driven by a passion for the local music scene. In January 2017, her essay “Some Thought’s on Glasgow’s Geomusicality” appeared in issue 57 of Glasgow periodical The Drouth (“Resonance”, guest ed. Elodie Roy & Stewart Smith), while another is featured in a collection of essays with a French publisher (Disorder: pour une histoire sociale des mouvements punk / post punk, Mélanie Seteun, 2019).

Project —

My current research looks at the influence that popular music can have on people’s attachment to a place, with particular focus on the case of Glasgow. At Faber I will be pursuing the writing of a book that explores the attractiveness of the Scottish city’s independent music scene since the early 1980s in the words of musicians, fans, journalists – all involved in their own way in making the musical identity of the city and its international reputation. In the form of oral history, my book will draw from original interviews with Glaswegian music-makers and from testimonies of listeners worldwide.