2019

Lizbeth Vega Pérez

Doctora en Psicologia. Investigadora i professora titular a la Facultat de Psicologia de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic

Ciutat de Mèxic (Mèxic)

Del 4 al 14 de març de 2019

Biografia —

Website | ResearchGate | Academia

Doctora en Psicologia (Universitat Nacional Autònoma de Mèxic). És membre del Sistema Nacional d’Investigadors de Mèxic. Professora a temps complet en la Divisió de Postgrau i Recerca de la Facultat de Psicologia de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic.

El seu treball d’ensenyament i investigació se centra en el desenvolupament infantil i la psicologia educativa, particularment en l’alfabetització emergent i el desenvolupament integral dels nens en edat preescolar. A més, la seva investigació i treball professional s’ha centrat en la col·laboració amb professors i pares per promoure el desenvolupament infantil.

Ha desenvolupat alguns projectes d’investigació que han tingut com a objectiu la formació d’investigadors i professionals amb llicenciatura, mestratge i doctorat en Psicologia del Desenvolupament i de l’Educació.

Ha publicat articles, capítols i llibres sobre temes relacionats amb el desenvolupament infantil i la psicologia educativa.

Projecte —

Durant la meva estada a la Residència Faber, escriuré un article d’investigació sobre els resultats d’un projecte d’investigació amb l’objectiu de “dissenyar, implementar i avaluar un paquet de capacitació per promoure que els mestres apliquin i comparteixin estratègies efectives per al desenvolupament de l’alfabetització emergent en nens preescolars mexicans”.

A més, tinc molt d’interès per compartir coneixements i experiències sobre estratègies pedagògiques innovadores amb col·legues de tot el món per contribuir al desenvolupament d’aquest camp de coneixement en particular.

Finalment, crec que puc compartir la meva experiència sobre la promoció de l’alfabetització emergent amb els pares i/o membres de la comunitat.

2019

Lizbeth Vega Pérez

Doctor in Psychology (PhD). Resarcher and Full Faculty in Facultad de Psicologia, Universidad Nacional Autonoma de Mexico

Mexico City (Mexico)

From March 4 to March 14, 2019

Biography —

Website | ResearchGate | Academia

Doctor of Psychology, Universidad Nacional Autonoma de Mexico.  She is a member of the National System of Researchers in Mexico. Full Time Faculty at the Postgraduate and Research Division of the Faculty of Psychology in Universidad Nacional Autonoma de Mexico.

Her teaching and research work is focused on Child Development and Educational Psychology, particularly, on emergent literacy and comprehensive development in preschool children. Also, his research and professional work has focused on collaborating with teachers and parents to promote child development.

She has conducted some research projects which had been the bias to train researchers and professionals with Undergraduate, Master and Doctoral Degree in Developmental and Educational Psychology.

She has published articles, chapters and books about issues regarding Child Development and Educational Psychology.

Project —

During my stay in Faber Residence, I am interested in writing a research article about the results from a research project which objective was “To design, implement and evaluate a training package to promote that teachers apply and share effective strategies for emergent literacy development in Mexican preschool children”.

Also, I’m very interested in sharing knowledge and experiences about innovative pedagogical strategies with colleagues all about the world to contribute to the development of this particular field of knowledge.

Finally, I think I’m able to share my experience about promoting emergent literacy with parents and /or community members.