2019

Madelina Beach Carey

Escriptora

Barcelona

Del 25 de setembre al 4 d’octubre de 2019

Biografia —

Web personal

Nascuda i criada a Baltimore (Maryland), Madeline Beach Carey va estudiar literatura i escriptura creativa a Bard College. Des de l’any 2000 viu a Barcelona, ​​on ha treballat com a editora, traductora, gestora cultural i assessora política. Va ser assessora principal i escriptora de discursos de tres ministres de cultura catalans i ara escriu sobre política i cultura a Catalunya i Espanya.

Una col·lecció dels seus contes està disponible en català a la Biblioteca del Núvol, i la ficció de Madeline ha estat subvencionada per la Bread Loaf Writers’ Conference i la Edward Albee Foundation. Ha rebut una beca Hawthornden 2019.

Projecte —

Sobre les ciutats habitables

Dissenyar ciutats i pensar en com l’espai urbà afecta la qualitat de vida i la qualitat de vida. La cohesió social forma part de la tradició arquitectònica catalana des de fa diverses generacions. Una part integral de la transició democràtica té a veure amb una humana, civilitzada i, però, audaçment imaginativa, manera de pensar sobre l’espai públic.

Durant la meva residència em preguntaré: ¿com podem organitzar millor aquest gran coneixement, tota aquesta experiència col·lectiva? Quin tipus de xarxa institucional pot explicar la diversitat de projectes d’arquitectura i urbanisme que es troben en tot el territori?

Com poden els escriptors creatius i altres artistes interactuar amb l’espai construït i ajudar a promoure ciutats habitables?

2019

Madeline Beach Carey

Writer

Barcelona

From September 25 to October 4, 2019

Biography —

Personal Web

Born and raised in Baltimore, Maryland, Madeline Beach Carey studied literature and creative writing at Bard College. Since 2000 she has lived in Barcelona, where she has worked as an editor, translator, cultural manager, and political aide. She served as senior adviser and speechwriter to three Catalan ministers of culture and now writes about politics and culture in Catalonia and Spain.
A collection of her short stories is available in Catalan from Biblioteca del Núvol. Madeline’s fiction has been supported by grants from Bread Loaf Writers’ Conference and the Edward Albee Foundation. She is the recipient of a 2019 Hawthornden Fellowship.

Project —

On Liveable Cities

Designing cities and thinking about how urban space affects quality of life and social cohesion has been part of the Catalan architectural tradition for several generations. An integral part of the democratic transition has to do with a humane, civilized, and yet, boldly imaginative, way of thinking about public space.

During my residency I’ll be asking: how can we better organize this vast body of knowledge, all this collective experience? What sort of an institutional network can explain the diversity of architecture and urban planning projects found throughout the territory?

How can creative writers and other artists interact with built space and help to promote liveable cities?