2018

Michelle Stack

Professora associada d’estudis d’Educació

Canadà

Del 13 al 30 d’abril de 2018

Biografia —

www.michellestack.ca

Michelle Stack és professora associada d’estudis d’Educació de la Universitat de British Columbia, el Canadà. La seva recerca i el compromís públic se centren en l’equitat, i involucra diversos públics en converses sobretot pel que fa al poder, la meritocràcia, la supremacia blanca i la misogínia. El seu recent llibre, Global University Rankings and the Mediatization of Higher Education, qüestiona la manera en què els periodistes, magnats empresarials i corporacions multinacionals influeixen en les definicions de la universitat de primer nivell. La seva segona àrea es basa en representacions mediàtiques de malalties mentals i de salut. Recentment va completar un projecte que va involucrar estudiants de secundària a explorar qüestions de pertinença i exclusió mitjançant l’ús de fotografies i narratives i parlant amb responsables polítics i mitjans de comunicació. Michelle és tot sovint convidada per grups de mitjans i comunitats per parlar de qüestions relacionades amb l’educació i l’equitat.

Projecte —

Durant la residència treballaré amb el meu coeditor, el Dr. Mazawi, en el nostre llibre titulat Bodies of Knowledge i un segon llibre de classificació. Els plans d’assignatures del curs implementen activament i organitzen cossos de coneixement, identifiquen lectures bàsiques i activitats d’aprenentatge, i estableixen una jerarquia entre lectures obligatòries i opcionals, temes, àrees d’estudis i orientacions d’interès. A més, amb un enfocament creixent en els cursos en línia, els plans d’estudis tenen un paper cada vegada més important en la indústria de l’educació global i en la mediació de la mobilització i transferència de coneixement dins i fora de les regions del món. El nostre llibre inclou capítols de contextos nacionals i disciplinaris diversos.

2018

Michelle Stack

Associate Professor in Educational Studies

Canada

From April 13 to April 30, 2018

Biography —

www.michellestack.ca

Michelle Stack is an associate professor in Educational Studies at the University of British Columbia, Canada. Her research and public engagement focuses on equity, and involves diverse publics in conversations particularly around ableism, meritocracy, white supremacy, and misogyny. Her recent book, Global University Rankings and the Mediatization of Higher Education, challenges the ways in which journalists, business tycoons and multinational corporations influence definitions of the world-class university. Her second area is around media representations of mental illness and health.  She most recently completed a project that involved high school students exploring issues of belonging and exclusion through the use of photos and narratives and speaking with policymakers and media. Michelle is frequently invited by media and community groups to comment on issues related to education and equity.

Project —

During the residency I will be working my co-editor Dr. Mazawi on our book titled Bodies of Knowledge and a second book on rankings. Course syllabi actively deploy and organize bodies of knowledge, identify core readings and learner activities, and establish a hierarchy between mandatory and optional readings, themes, areas of studies, and directions of interest. Moreover, with a growing focus on online courses, syllabi play an increasingly important role in the global education industry and in mediating knowledge mobilisation and transfer within and across world regions. Our book includes chapters from diverse national contexts and disciplinary fields.