2018

Miguel Antonio Peña

Investigador científic al Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)

Madrid (Espanya)

De l’11 al 18 d’abril de 2018

Biografia —

Miguel A. Peña es va doctorar en Química el 1990 a la Universitat Complutense de Madrid, Espanya. És investigador del CSIC des de 1993 i ha estat Visiting Scholar a la Universitat de Notre Dame (EUA), a la Universitat de Ciència i Tecnologia de Hong Kong (Xina) i a Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia (Itàlia). És secretari de l’Associació Espanyola de l’Hidrogen, membre del Comitè Tècnic de Normalització de Tecnologies de l’Hidrogen d’AENOR, membre dels diferents comitès consultius d’organismes governamentals i organitzador de diversos congressos internacionals. Els seus interessos de recerca se centren principalment en processos catalítics per a la producció d’energia neta, específicament en aplicacions catalítiques d’òxids de perovskita (tesi doctoral), conversió de gas natural, combustió catalítica, reactors de membrana catalítica, producció d’hidrogen i catalitzadors de piles de combustible. Ha publicat més de 100 treballs d’investigació, ha col·laborat en l’edició de set llibres i és co-inventor de sis patent

Projecte —

La investigació científica en les institucions públiques té, en molts casos, dos importants bretxes socials: una és amb la indústria, i està relacionada amb temes d’investigació que pretenen ser aplicats, però que en general estan lluny de les necessitats de la indústria; l’altra és amb la pròpia societat, amb científics atrapats en una torre d’ivori, escrivint papers que només altres científics llegeixen, i finalment ningú sap per què és tot aquest material científic. Aquesta última bretxa pot reduir-se si els científics es mantenen en contacte amb professors i estudiants d’escoles primàries i secundàries. Les energies renovables i la robòtica són dues àrees perfectes per a aquest tipus de relacions.

2018

Miguel Antonio Peña

Research Scientist at Spanish National Research Council (CSIC)

Madrid (Spain)

From April 11 to April 18, 2018

Biography —

Miguel A. Peña received his Ph.D. in chemistry in 1990 from the Complutense University of Madrid, Spain. He is researcher at the CSIC since 1993, and has been a Visiting Scholar at the University of Notre Dame (USA), at the Hong Kong University of Science and Technology (China), and at the Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia (Italy). He is Secretary of the Spanish Hydrogen Association, member of the AENOR Technical Standardization Committee of hydrogen technologies, member of the different advisory committees of government agencies, and organizer of several international congresses. His research interests are focused mainly in catalytic processes for clean energy production, specifically in catalytic applications of perovskite oxides (PhD dissertation), natural gas conversion, catalytic combustion, catalytic membrane reactors, hydrogen production, and fuel cell catalysts. He has published more than 100 research papers, has collaborated in the edition of 7 books, and is co-inventor of 6 patents.

Project —

Scientific research at public institutions has, in many cases, two important social gaps: one is with industry, and is related with research topics that pretend to be applied, but that usually are far away from the industry needs; the other is with the society itself, with scientists trapped in an ivory tower, writing papers that only other scientists read, and finally nobody knows what is all this science stuff for. This last gap can be reduced if scientists keep in contact with professors and students of primary and secondary schools. Renewable energies and robotics are two perfect areas for this kind of relationships.