2017

Patricia de Souza

Escriptora i traductora

Ayacucho (Perú)

Del 23 d’octubre al 12 de novembre de 2017

Biografia —

Patricia de Souza (Ayacucho 1964) ha escrit una desena de llibres entre els quals destaquen les novel·les El último cuerpo de ÚrsulaStabat MaterElectra en la ciudad i Verguenza, a més de l’assaig recent Descolonizar el lenguaje, anàlisi crític del rol de les dones en la literatura contemporània. Escriptora i traductora del francès, la seva feina és interdisciplinària i summament polèmica en plantejar l’escriptura com a resistència a formes literàries de consens i de domini, ja siguin novel·la, assaig, o fins i tot el periodisme.  La seva incansable investigació sobre les fonts del llenguatge l’ha permès adquirir una escriptura autèntica i independent àmpliament reconeguda per la crítica.

Projecte —

Actualment, Patricia de Souza treballa en l’escriptura d’un nou assaig que té a veure amb la representació del cos de la dona en societats matrilineals, andines i postcolonials. La interpretació i valorització d’algunes funcions del cos, els nexes socials i els rituals relacionats amb aquestes representacions són els seus eixos de reflexió. També treballa en un nou text de ficció, Hablar la noche, una sèrie de reflexions i monòlegs d’una dona insomne. Aquest text es complementa amb l’altre pel fet de ser una reflexió encarnada sobre el rol asocial de la dona. L’assaig serveix de marc comparatiu. 

2017

Patricia de Souza

Writer and translator

Ayacucho (Peru)

From October 23 to November 12, 2017

Biography —

Patricia de Souza (Ayacucho, 1964) has written a dozen books, among which are the novels: El último cuerpo de ÚrsulaStabat Mater, Electra en la ciudad and Verguenzaaside from a recent essay “Descolonizar el lenguaje”, a critical analysis of the role of women in contemporary literature. A writer and a French translator, her work is interdisciplinary and highly controversial by considering writing as a resistance to literary forms of consensus and dominance, whether novels, essays, or even journalism.  Her tireless research on the sources of language has given her the opportunity to develop an authentic and independent writing style that has been widely recognised by critics.

Project —

I am working on a new essay that addresses the representation of the woman’s body in matriarchal, Andean, and post-colonial societies. The interpretation and appreciation of some of the body’s functions, the social nexus, and the rites related to these representations serve as the basis for my reflection. I am also working on text for a new fiction, Hablar la noche, which is a series of reflections and monologues by a female insomniac. This text is a complement to the other one as it is an embodied reflection on the woman’s asocial role. The essay serves as a basis for comparison.