2019

Pedro Macedo

Activista i investigador del clima

Porto (Portugal)

Del 24 al 26 de gener de 2019

Biografia —

http://ce3c.ciencias.ulisboa.pt/member/pedromacedo

Membre i networker de la comunitat global del canvi. Investigador de clima activista a la Universitat de Lisboa i DRIFT (Institut d’Investigacions Holandeses per a transicions, com a convidat). Més de 20 anys d’experiència en projectes de sostenibilitat participativa regionals i locals de 50 comunitats, amb ONG, empreses, universitats i governs. Investigador del projecte Municipalitats en Transició. Membre del ‘Climate Reality Leadership Corps’ engegat per Al Gore. Empresari social. Pare de dos fills i profundament connectat al Camí de Santiago.

Projecte —

Afrontar límits, com els límits planetaris, és una oportunitat per reimaginar la societat. A tot el món un nombre creixent de ciutadans s’uneixen proactivament a les seves comunitats per crear un canvi positiu, per enfortir la resiliència i la sostenibilitat. Amb l’objectiu de crear sinergies, el Moviment de Transició va iniciar el projecte “Municipis en transició” el 2017. L’objectiu principal és crear un marc clar per a què els grups de Transició i els Municipis puguin crear un canvi sostenible, combinant el compromís de la comunitat i els recursos. Es va establir un enfocament d’investigació d’acció participativa. La Garrotxa és un dels pilots que prova aquest marc innovador.

2019

Pedro Macedo

Climate Activist and researcher

Porto (Portugal)

From January 24 to January 26, 2019

Biography —

http://ce3c.ciencias.ulisboa.pt/member/pedromacedo

Member and networker of the global community of change. Activist climate researcher in University of Lisbon and DRIFT (Dutch Research Institute For Transitions, as guest). More than 20 years of experience in leading regional and local participatory sustainability projects in 50 communities, with NGOs, business, universities and governments. Researcher in the Municipalities in Transition project. Member of the Climate Reality Leadership Corps created by Al Gore. Social entrepreneur. Father of two and deeply connected to the Camino de Santiago.  

Project —

Facing limits, such as planetary boundaries, it is an opportunity to reimagine society. Worldwide an increasing number of citizens are proactively joining together in their communities to create positive change, to strengthen resilience and sustainability. With the aim of creating synergies, the Transition Movement started the “Municipalities in Transition” project in 2017. The main objective is to create a clear framework for how Transition groups and Municipalities can create sustainable change together, combining community engagement, reach and resources. A participatory action research approach was set in place. Garrotxa is one of the pilots testing this innovative framework.