2017

Raisa Jurva

Investigadora en Estudis de Gènere

Tampere (Finlàndia)

Del 30 d’octubre al 19 de novembre de 2017

Biografia —

Raisa Jurva treballa com a investigadora en Estudis de Gènere a la Universitat de Tampere, a Finlàndia. Els interessos per aquesta recerca inclouen els embolics de poder i les emocions en les relacions íntimes, les teories i metodologies feministes, perspectives del curs de vida sobre gènere i debats sobre l’afecte. Raisa Jurva s’interessa en les formes en què les convencions de gènere emmarquen les experiències de vida de les relacions de parella i com aquestes convencions tenen el repte institucional i individual en la vida quotidiana. Ha publicat sobre heterosexualitat en materials d’educació sexual, sobre experiències dels tractaments de càncer de pròstata dels homes i sobre les demandes de les dones com a expressió d’igualtat. A més, ha impartit cursos sobre el gènere i sexualitat en Estudis de Gènere en diferents universitats de Finlàndia.

Projecte —

Durant la residència, treballarà en la seva tesi doctoral, per la qual ha entrevistat dones en l’etapa de maduresa que tenen l’experiència d’una relació amb un home bastant més jove. L’interessa si l’heterosexualitat es podria dissenyar de manera una mica diferent en cada relació. A més, la no convencional diferència d’edat porta ara a convencions de gènere sobre la reproducció i llinatge familiar. En la seva recerca, se centra en la dimensió afectiva de les convencions i les jerarquies de gènere. L’estudi és part d’un projecte d’investigació Just the Two of Us? Affective inequalities in intimate relationships (project 287983) finançat per l’Acadèmia de Finlàndia.

2017

Raisa Jurva

Researcher in Gender Studies

Tampere (Finland)

From October 30 to November19, 2017

Biography —

Raisa Jurva works as a researcher in Gender Studies at the University of Tampere in Finland. Her research interests include the entanglements of power and emotions in intimate relationships, feminist theories and methodologies, life course perspectives on gender and discussions on affect. She is interested in the ways in which gendered conventions frame the lived experiences of couple relationships and how those conventions are challenged both institutionally and individually in the everyday life. She has published on discourses on heterosexuality in sexual education materials, on men’s experiences of prostate cancer treatments and on female complaint as an expression of gender inequality. Moreover, she has taught undergraduate courses on gender and sexuality in Gender Studies in different universities in Finland.

Project —

During the residency, she will be working on her PhD thesis, for which I have interviewed mid- to later-life women who have experience of a relationship with a substantially younger man. She is interested whether heterosexuality might be patterned somewhat differently in such relationships. Furthermore, the unconventional age difference brings forth gendered conventions about reproduction and family lineage. In her research, she focus on the affective dimension of the gendered conventions and hierarchies. The study is part of a research project Just the Two of Us? Affective inequalities in intimate relationships (project 287983) funded by the Academy of Finland.