2018

Selçuk Balamir

Doctorand

Amsterdam (Països Baixos)

Del 7 al 22 de maig de 2018

Biografia —

PostcapitalistDesign

Selçuk Balamir és dissenyador de professió, investigador de professió i de tendència activista. Els seus principals interessos són les interseccions entre la producció creativa, la política radical i els sistemes ecològics, i també està involucrat en pràctiques d’interferència cultural, construcció intencional de comunitats i campanyes de justícia climàtica. Actualment és PhD Fellow a la Amsterdam School for Cultural Analysis, investigant les implicacions de sostenibilitat de les cultures de disseny “postcapitalistes” que practiquen el “commoning”: en quina mesura la producció de valor compartit (en contraposició al valor d’intercanvi) en les pràctiques emergents de producció entre pares, codi obert i fabricació digital prefiguren una base nova i sostenible per al disseny de productes i reorienten la producció i distribució d’artefactes materials cap a configuracions viables, desitjables i equitatives?

Projecte —

Tinc la intenció de dedicar el meu temps a Faber a sintetitzar els principals resultats del meu projecte d’investigació i finalitzar la introducció i conclusió de la meva tesi. Aquesta residència em donarà l’oportunitat de profunditzar la meva reflexió sobre els usos (i abusos) socials, polítics i ecològics del disseny i la tecnologia en general i de la robòtica en particular. Vull desenvolupar formes de presentar el meu treball a una diversitat de disciplines, tals com a professionals creatius, acadèmics ecosocials i polítics.

2018

Selçuk Balamir

PhD researcher

Amsterdam (Netherlands)

From May 7 to May 22, 2018

Biography —

PostcapitalistDesign

Selçuk Balamir is a designer by trade, researcher by profession and activist by inclination. His main interests are the intersections between creative production, radical politics and ecological systems, and he is also involved in culture jamming practices, intentional community building, and climate justice campaigns. He currently a PhD Fellow at the Amsterdam School for Cultural Analysis, researching the sustainability implications of ‘postcapitalist’ design cultures that practice ‘commoning’: to what extent the production of shared value (as opposed to exchange value) in the emergent practices of peer production, open source, and digital fabrication prefigure a new and sustainable basis for product design, and redirect the production and distribution of material artefacts towards viable, desirable and equitable configurations?

Project —

I intend to dedicate my time at Faber to synthesise the main findings of my research project and to finalise the introduction and conclusion of my thesis. This residency will give me the opportunity to deepen my reflection on the social, political and ecological uses (and misuses) of design and technology in general and robotics in particular. I intend to  develop ways to present my work to a diversity of disciplines, such as creative professionals, eco-social scholars and policymakers.