2018

Suzanne de Castell

Professora i investigadora

Galiano Island, Colúmbia Britànica (Canadà)

Del 13 al 26 d’abril de 2018

Biografia —

Portfolio

La doctora Suzanne de Castell és professora i exdegana d’Educació de la Universitat d’Ontario Institut de Tecnologia i Universitat Simon Fraser, al Canadà. Va treballar gairebé quatre dècades en educació superior, amb àmplies publicacions sobre filosofia i educació, alfabetització i estudis de nous mitjans, gènere, equitat i tecnologia, i aprenentatge basat en jocs digitals. Ha dirigit i ha participat en la recerca finançada pel Consell de Recerca en Ciències Socials i Humanitats del Canadà, a Human Resources Development Canada, al Laboratori d’Investigació de la Força Aèria dels Estats Units, investigacions finançades per institucions i investigacions finançades per ministeris d’educació a Colúmbia Britànica i Ontario. La beca de Suzanne de Castell ha tingut un impacte durador sobre els estudis d’alfabetització, i les seves contribucions posteriors als estudis de joc han estat fonamentals en la construcció de la comunitat de recerca de jocs digitals al Canadà i internacionalment. Ella continua treballant en jocs i en la recerca d’aprenentatge.

Projecte —

Més enllà de les “habilitats” i les “disciplines”: Pedagogia de producció per a l’aprenentatge del segle XXI.

Les cultures postalfabetitzades, en què els mitjans emergents de representació i expressió han superat ràpidament les formes tradicionals d’alfabetització, demanen noves teories i pràctiques pedagògiques. Aquest projecte pretén compilar i sintetitzar el treball acadèmic recent i emergent sobre “pedagogia de producción”, una resposta a aquest canvi cultural des de la representació lingüística fins al compromís digital. La “pedagogia de la producción” no coneix ni les disciplines ni les habilitats, sinó l’elaboració i el disseny d’objectes i artefactes tecnològics del món real, i busca menys “preparar” els estudiants per a la seva vida més enllà de l’escola, que per donar suport i estendre el seu compromís intel·ligent i intencionat amb el present.

2018

Suzanne de Castell

Professor and researcher

Galiano Island, British Columbia (Canada)

From April 13 to April 26, 2018

Biography —

Portfolio

Dr. Suzanne de Castell is a Professor and former Dean of Education at the University of Ontario Institute of Technology, and Simon Fraser University, in Canada. She has spent nearly four decades in higher education, with extensive publications on philosophy and education, literacy and new media studies, gender, equity and technology, and digital game-based learning. She has led and been a part of research funded by the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, Human Resources Development Canada, United States Air Force Research Laboratory, corporate funded research and research funded by Ministries of Education in British Columbia and Ontario. Dr. de Castell’s scholarship has made a lasting impact on literacy studies, and her subsequent contributions to game studies have been foundational in building the digital games research community in Canada and internationally. She continues to be engaged in games and learning research.

Project —

Beyond “Skills” and “Disciplines”: Production Pedagogy for 21st Century Learning

Post-literate cultures, in which emerging media of representation and expression have rapidly overtaken traditional literate forms, call for new pedagogical theories and practices. This project aims to compile and synthesize recent and emerging scholarly work on “production pedagogy” a response to this cultural shift from linguistic representation to digital engagement. “Production pedagogy” grounds learning neither in disciplines nor in skills, but in making and designing real-world objects and technology artefacts, and seeks less to ‘ prepare’ students for life beyond school, than to support and extend their intelligent and purposeful engagement with the present.