2019

Tina Codina

Gestora cultural

Palma (Mallorca)

Del 4 al 18 de març de 2019

Biografia —

Web del projecte

Llicenciada en Història de l’Art (UIB). Tècnica Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia Artística (Escola d’Art. Palma). Postgrau en Organització i Gestió d’Empreses Culturals (UOC). Màster Interuniversitari en Gestió Cultural (UIB-UOC-Universitat de Girona) branca de recerca. TFM “Nous temps noves maneres de treballar. La gestió de la cultura participativa” dirigit per Alfons Martinell.

Després de diverses beques (Fundació La Caixa (Palma), Università La Sapienza (Roma) o a l’Agence VU (París) consolida la seva trajectòria com a gestora cultural amb la fundació de l’empresa Tres Cultura, l’any 1996, duent a terme durant aquests anys projectes expositius, educatius, cicles de pensament, programes de formació, recerques i accions culturals.

L’any 2017 va guanyar, juntament amb Mpau Ruiz, la Beca Pilar Juncosa per projecte educatiu que atorga la Miró Mallorca Fundació.

Actualment forma part del Grup de Treball Remoblar, que fa una recerca sobre el disseny d’espais educatius amb un equip multidisciplinari.

És membre del Consell Municipal de Cultura de l’Ajuntament de Palma i del Consell Editorial del diari ARA Balears.

Projecte —

El projecte a desenvolupar a la residència se centra en el projecte Remoblar. Aquest projecte neix de la necessitat de repensar els espais de les escoles per adaptar-los a les noves formes de pedagogia i d’aprenentatge. Es basa en la premisa que en redissenyar els espais educatius possibilitem la creació d’espais pel pensament, pel treball comú, pel desenvolupament de la persona cap a models més col·laboratius.

Durant la meva estada a Faber vull fer créixer l’arxiu de documents de la web per tal de facilitar la lectura i la recerca de les comunitats educatives que volen consultar els materials.

2019

Tina Codina

Cultural manager

Palma (Mallorca)

From March 4 to March 18, 2019

Biography —

Project’s Website

Graduate in History of Art (UIB). Superior Technical of Plastic Arts and Design in Artistic Photography (School of Art. Palma). Postgraduate Diploma in Organization and Management of Cultural Enterprises (UOC). Interuniversity Master’s Degree in Cultural Management (UIB-UOC-University of Girona) Research Branch. TFM “New times new ways to work. The management of the participatory culture” directed by Alfons Martinell.

After several scholarships (Fundació La Caixa (Palma), Università La Sapienza (Roma) or the Agence VU (Paris)), she consolidated her career as a cultural manager with the foundation of the company Tres Cultura, in 1996, realizing during all these years, exhibitions, educational projects, thought cycles, training programs, research and cultural activities.

In 2017 she won, along with Mpau Ruiz, the Pilar Juncosa Grand for an educational project granted by the Miró Mallorca Foundation.

Currently, it is part of the Working Group Remoblar, which conducts research on the design of educational spaces with a multidisciplinary team.

She is a member of the Municipal Council of Culture of the City Council of Palma and the Editorial Board of the newspaper ARA Balears.

Project —

The project to develop at the residence center is focused on the Remoblar project. This project is based on the need to rethink the spaces of the schools to adapt them to new forms of pedagogy and learning. It is based on the premise that when redesigning educational spaces we can create spaces for thinking, for common work, for the development of the person towards more collaborative models.

During my stay at Faber I will work on increasing the archive of documents on the web in order to facilitate the reading and searching of the educational communities that want to consult the materials.