2018

Xavier Guitart

Lector

Barcelona

Del 20 al 23 de febrer de 2018

Biografia

Va fer la tesi doctoral a la Universitat Politècnica de Catalunya. Va passar cert temps com a postdoc a Bonn i després a Essen. Es va incorporar a la Universitat de Barcelona el 2014 com a postdoc de Juan de la Cierva i poc després com a professor lector.

Projecte —

Els meus interessos de recerca es relacionen principalment amb corbes el·líptiques i el problema de trobar punts racionals sobre ells. Des de fa alguns anys he estat treballant amb Marc Masdeu en punts de Darmon, que són una generalització conjectural dels punts més clàssics de Heegner, però per als camps quadràtics reals. També m’interessen les integrals iteratives p-adic, un mètode diferent (però relacionat) per trobar punts racionals.